Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs OPUS 12 na projekty badawcze

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków:
termin rozstrzygnięcia: 15.12.2016

Konkurs OPUS 12 na projekty badawcze

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 77/2016 z dnia 8 września 2016 Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkurs OPUS 12 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Adresaci konkursu:

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:

 • jednostki naukowe;
 • konsorcja naukowe;
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • centra naukowo-przemysłowe;
 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • centra naukowe uczelni;
 • biblioteki naukowe;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby fizyczne;
 • przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 • których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r.,
 • dotyczących kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 • które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu.

Dziedziny nauki

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

Sposób i termin składania wniosków
Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs OPUS 12”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).

Sposób i kryteria oceny wniosków

Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

 • spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter projektu;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
 • sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca 2017 r.

Finansowanie

Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
W przypadku naruszenia procedury konkursowej wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
Środki finansowe są przekazywane podmiotowi na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.

Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.

W umowie określa się:

 • zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
 • wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
 • sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
 • wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
 • sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
 • sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
 • sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.

Postanowienia uzupełniające

Wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane w dokumencie pt. „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”.

W sprawach dotyczących konkursu OPUS 12 w zakresie nieuregulowanym uchwałą Rady NCN nr 77/2016 z dnia 8 września 2016 roku zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

Nakłady finansowe

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu OPUS 12 w kwocie 250 mln zł.

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. 12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl
ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania