Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Okno na Łódź

organizator:

Fabryka Biznesu Sp. z o.o.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.02.2013

Konkurs Okno na Łódź

Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Sukcesja” to wielofunkcyjny kompleks, który powstanie przy al. Politechniki 5 w Łodzi, w miejscu łączącym przemysłowe tradycje miasta z nowoczesną architekturą. Ideą konkursu jest stworzenie instalacji przestrzennej, nawiązującej do historii miejsca, a jednocześnie symbolizującej otwarcie na nowoczesną Łódź. Laureat Grand Prix otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł, ufundowaną przez Fabrykę Biznesu, inwestora „Sukcesji”.

Zadanie dla uczestników
Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji przestrzennej, która będzie nawiązywać do bezpośredniego otoczenia Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Sukcesja”, harmonijnie się z nim komponować oraz stanowić charakterystyczny element tego miejsca (zał. 1, 2 i 3).
Instalacja powinna być wykonana z ram okien pofabrycznych, każda o wymiarach 292×158 cm (zał. 4).
Projekt może uwzględniać wykorzystanie w instalacji od 1 do 30 ram okiennych.
Możliwe jest wykorzystanie elementów uzupełniających.
Instalacja musi być obiektem wolnostojącym, z możliwością łatwego wielokrotnego demontażu i montażu.
Maksymalna powierzchnia zabudowy instalacją wynosi 10×8 m, a wysokość instalacji nie może przekroczyć 3 m (zał. 1, 2 i 3).
Konstrukcja może (ale nie musi) pełnić jednocześnie funkcję użytkową.
Kolorystyka dowolna, ale współgrająca z otoczeniem.
Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć szczegółowy opis projektu.

Forma prac
Dowolna (wizualizacje, rysunki, projekty graficzne, architektoniczne itp.).
Prace powinny być zapisane w formatach jpg, tiff lub pdf, w plikach o wymiarach minimum 420×297 mm (A3) i rozdzielczości 300 dpi.
Każdy projekt powinien być przedstawiony w co najmniej 4 ujęciach, w tym jednym na schemacie (zał. nr 1)
Opis projektu (dowolnej objętości) należy dostarczyć w formacie pdf.

Warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, a także zespoły projektowe.
Z udziału wyłączeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Koszty przygotowania projektu ponoszą uczestnicy konkursu.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace.
Każdy uczestnik przystępujący do konkursu oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanej lub dostarczonej do siedziby Organizatora pracy oraz że nie narusza ona w żaden sposób praw lub dóbr osób trzecich.
Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada uczestnik.
Twórca lub twórcy, którzy zdobędą główną nagrodę, zobowiązują się przenieść na Organizatora prawa autorskie do nagrodzonej pracy i zgadzają się bez zastrzeżeń na wykonanie instalacji przestrzennej na podstawie ich projektu.
Uczestnicy konkursu zgadzają się bez zastrzeżeń na wykorzystanie zgłoszonych projektów w celach promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji.
Laureaci konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych – imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) – do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
Każdy uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza na karcie uczestnictwa, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
Wszystkie dane osobowe uzyskane w związku z uczestnictwem w konkursie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejsce i termin zgłaszania prac
Kompletna praca konkursowa powinna składać się z projektu i opisu nagranych na płycie CD⁄DVD oraz wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa. Płytę i kartę uczestnictwa należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs OKNO NA ŁÓDŹ”.
a). Pocztą lub kurierem na adres Organizatora:
Fabryka Biznesu Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 89
90-423 Łódź
b). Osobiście do siedziby Organizatora.

Termin dostarczania prac upływa 8 lutego 2013 roku o godz. 17. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacje pochodzą ze strony www.sukcesja.eu

Kontakt

Fabryka Biznesu Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 89
90-423 Łódź

konkurs@sukcesja.eu
www.sukcesja.eu