Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 22.03.2019

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Nagrody przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Do Konkursu mogą być zgłoszone rozprawy i prace obronione w 2018 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Do Konkursu mogą być zgłaszane:

 1. prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/
  artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora
  habilitowanego;
 2. rozprawy doktorskie;
 3. prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

Nagrody przyznaje się za rozprawy oraz prace w następujących dziedzinach:

 • dziedzina nauk humanistycznych;
 • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • dziedzina nauk społecznych;
 • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • dziedzina sztuki.

Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy
publicznych i niepublicznych uczelni.

Kandydatów do nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii prac habilitacyjnych lub cykli powiązanych tematycznie publikacji/artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego oraz w kategorii rozpraw doktorskich mogą zgłaszać również dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego.

Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno obejmować:

 1. kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem
  łódzkim;
 2. jeden egzemplarz zgłaszanej rozprawy lub pracy. W przypadku cyklu powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, publikacje/artykuły naukowe powinny być trwale połączone (np. zbindowane lub na spirali);
 3. recenzje zgłoszonej do Konkursu rozprawy lub pracy uzyskane w postępowaniu habilitacyjnym, doktorskim lub przy obronie pracy dyplomowej (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot wnioskujący). Do wniosku mogą być dołączone również recenzje i rekomendacje przygotowane przez wnioskodawców na potrzeby Konkursu.

Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć:

 • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
 • przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu
  Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 18 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku wraz z Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl (w zakładce: Edukacja/Konkursy/Konkurs na najlepsze prace) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: Ogłoszenia/Konkursy).

Środki publiczne przeznaczone na realizację konkursu w 2019 roku stanowią kwotę 50 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Województwa Łódzkiego w części przeznaczonej na realizację zadania.

Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pod numerem telefonu: 42/ 291 98 30. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu: Dorota Komar (mail: dorota.komar@lodzkie.pl) oraz Karolina Krupa (mail: karolina.krupa@lodzkie.pl).

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród określa Regulamin konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 1453/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim”.

Informacje pochodzą ze strony: www.lodzkie.pl

Kontakt

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90 - 051 Łódź
tel. 42 291 98 30
dorota.komar@lodzkie.pl, karolina.krupa@lodzkie.pl
www.lodzkie.pl