Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci63
 • absolwenci64
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne5
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP za prace z zakresu prawa sądowego

organizator:

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2018
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP za prace z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Patronat medialny nad Konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

Patron

Stanisław Bukowiecki (1867-1944) był mężem stanu, działaczem społecznym, doktorem praw, adwokatem, ministrem sprawiedliwości Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 i współorganizatorem sądownictwa w odrodzonej Polsce oraz organizatorem i pierwszym Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939.

Przed I wojną światową jako adwokat reprezentował osoby represjonowane przez władze rosyjskie oraz występował w procesach dotyczących nauczania w szkołach w języku polskim. W tym czasie był także wykładowcą prawa publicznego i administracyjnego na Kursach Naukowych, a następnie wykładowcą prawa publicznego na Wyższych Kursach Handlowych. Angażował się również politycznie – jako działacz Ligi Polskiej, a następnie Ligi Narodowej, Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, a także jako współtwórca Związku Narodowego i Polskiego Zjednoczenia Narodowego.

W 1907 roku zaczął tracić wzrok. Mimo wielu prób leczenia nie udało się zahamować choroby, która doprowadziła do całkowitej utraty wzroku. Wbrew przeciwnościom Stanisław Bukowiecki prowadził ożywioną działalność jako prawnik, polityk, publicysta oraz działacz społeczny. W 1916 r. objął funkcję dyrektora Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, a następnie w 1917 r. objął tekę Ministra Sprawiedliwości w Radzie Regencyjnej, pozostając na stanowisku do 1918 roku. W tym czasie położył podwaliny pod sądownictwo odrodzonej Polski – sądów prawa publicznego i prywatnego, a także Sądu Najwyższego.

Po odzyskaniu niepodległości Stanisław Bukowiecki zbudował od podstaw Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej – instytucję będącą jedną z pierwszych jaskółek odrodzenia się Rzeczypospolitej po ponad wieku niewoli, utworzoną dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 7 lutego 1919 roku. Jako pierwszy i jedyny w okresie międzywojennym Prezes Prokuratorii Generalnej okazał się niezwykle sprawnym organizatorem, któremu udało się zebrać zespół wybitnych prawników wyspecjalizowanych w obronie interesów Skarbu oraz oddanych idei Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. W ten sposób wskrzesił najlepsze tradycje korpusu adwokatów państwa sięgające czasów Królestwa Polskiego. Od reaktywacji w 1919 r. do przerwania działalności w 1939 r. Prokuratoria Generalna RP była główną instytucją odpowiedzialną za obsługę prawną Skarbu oraz państwowych osób prawnych – w tym okresie prowadziła średnio 30 tysięcy spraw sądowych rocznie, a także intensywnie uczestniczyła w mozolnym procesie unifikacji polskiego prawa.

W 1910 roku Stanisław Bukowiecki razem z Różą Czacką założył Towarzystwo Opieki nad Ociemniałym, mające aktualnie swoją siedzibę w Laskach. W 1940 roku został honorowym Prezesem Zjednoczenia Pracowników Niewidomych RP. Prowadził działalność społeczną także na innych polach m.in. kierował bezpłatną biblioteką dla biednych.

Stanisław Bukowiecki był również autorem licznych publikacji z zakresu prawa, polityki i ekonomii m.in.: Naród jako podmiot gospodarstwa społecznego (1911), O urządzaniu hipotek dla drobnej własności (1911), Broszura o uprawnieniach kobiet (1912), Polityka Polski niepodległej. Szkic programu (1922), Liga Narodów a polska racja stanu (1925), Pojęcie Narodu a treść art. 9 konstytucji (1937).

Warunki udziału w Konkursie

Do udziału w II Edycji Konkursu Organizator zaprasza autorów prac habilitacyjnych, prac doktorskich i prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2016 roku i nie później niż 31 sierpnia 2018 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora albo tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów lub przedstawicieli władz uczelni za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

1) pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD);

2) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski;

3) formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o autorstwie, informacją o konkursach, w których praca uczestniczyła lub uczestniczy, zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zgodą promotora na przetwarzanie jego danych dla potrzeb konkursu;

4) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę odpowiednio tytułu zawodowego magistra albo stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego (uwaga: dokument musi zawierać wyraźną informację o autorze, tytule obronionej pracy oraz dacie obrony);

5) pozytywną opinię o pracy zawierającą rekomendację do udziału w konkursie podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowe (uwaga: opinia musi zawierać wyraźne odniesienie do Konkursu, recenzja złożona przy okazji obrony nie będzie uznawana za spełnienie tego wymogu);

6) szczegółowy życiorys zawierający w szczególności informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej oraz osiągnięciach naukowych autora.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2018 roku na adres:

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

z dopiskiem Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP.

Nagrody

Nagrody przyznawane są odrębnie dla autorów prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich.

Autorom najlepszych prac habilitacyjnych Kapituła przyzna:

 • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł,
 • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł,
 • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł.

Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach pierwszej lub drugiej stawki radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorom najlepszych prac doktorskich Kapituła przyzna:

 • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 12 000 zł,
 • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 8000 zł,
 • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 7000 zł.

Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach pierwszej lub drugiej stawki referendarza w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna:

 • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł,
 • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 7000 zł,
 • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapituła może przyznać także wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień odbędą się w terminie do 15 grudnia 2018 roku.

Nagrodę przyzna Kapituła konkursowa w składzie:

1) prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk (Przewodniczący) – sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
2) mec. Adam Ablewicz – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Osób Prawnych I PGRP;
3) dr Witold Borysiak – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości;
4) mec. Grzegorz Ciągło – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wicedyrektor Departamentu Studiów, Analiz i Legislacji PGRP;
5) mec. Michał Czarnik – radca prawny, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii radców prawnych Czarnik i Wspólnicy;
6) mec. Paweł Dobroczek – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Studiów, Analiz i Legislacji PGRP;
7) dr Grzegorz Dostatni – radca prawny w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
8) dr Marcin Dziurda – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w latach 2006-2012, obecnie pracownik Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, współpracownik Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
9) mec. Sylwia Hajnrych – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
10) mec. Marek Jaślikowski – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik Wydziału ds. Kasacyjnych PGRP;
11) mec. Piotr Kaczorkiewicz – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Prawa Finansowego PGRP;
12) mec. Magdalena Kowalczyk – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Osób Prawnych III PGRP;
13) mec. Paweł Kuglarz – radca prawny, partner w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, koordynator Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
14) prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński – adwokat, partner zarządzający w kancelarii SMM Legal, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
15) prof. dr hab. Cezary Mik – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
16) mec. Marek Miller – współorganizator Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, obecnie wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
17) prof. dr hab. Adam Olejniczak – kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego;
18) Janusz Roszkiewicz (Sekretarz) – asystent Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
19) mec. Małgorzata Sieńko – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
20) dr Tomasz Sroka – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
21) dr Marcin Stębelski – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
22) mec. Marcin Stępień – referendarz w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ;
23) Zbigniew Strus – wieloletni sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, obecnie sędzia SN w stanie spoczynku;
24) mec. Tomasz Świąder – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wicedyrektor Departamentu Osób Prawnych III;
25) prof. dr hab. Marek Szydło – kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, radca prawny;
26) dr hab. Piotr Szwedo – adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
27) mec. Maria Twaróg – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Nieruchomości PGRP;
28) mec. Artur Woźnicki – współtwórca Prokuratorii Generalnej w jej obecnym kształcie, wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa regulamin.

W razie pytań i wątpliwości związanych z Konkursem prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Sekretarzem Kapituły konkursowej: janusz.roszkiewicz@prokuratoria.gov.pl.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załacznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: prokuratoria.gov.pl

Kontakt

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Hoża 76/78
00-682 Warszawa

janusz.roszkiewicz@prokuratoria.gov.pl
prokuratoria.gov.pl

Dokumenty

do pobrania