Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę im. Marszałka Marka Nawary na prace o samorządzie terytorialnym

organizator:

Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Konkurs o Nagrodę im. Marszałka Marka Nawary na prace o samorządzie terytorialnym

Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO i Fundacja im. Marszałka Marka Nawary, zaangażowane w propagowanie idei związanych z rozwojem samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, ogłosiły Konkurs o Nagrodę im. Marszałka Marka Nawary na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, a także przypominające sylwetki postaci związanych z samorządem terytorialnym.

Prace mogą być także ukierunkowane na tematy szczegółowe, związane ze współpracą samorządów i uczelni, np. na problemy i zagadnienia zlecone przez samorządy, ważne w praktyce funkcjonowania tych instytucji. Prace mogą obejmować zagadnienia krajowe lub przedstawiać ujęcie porównawcze. Konkurs jest kierowany do absolwentów uczelni w Małopolsce. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani Nagrodą „Respectus” im. Marszałka Marka Nawary. nagrodą są dyplomy oraz gratyfikacja pieniężna. Laureat głównej nagrody otrzyma także statuetkę.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci uczelni wyższych. Konkurs ma charakter doroczny i obejmuje prace obronione w poprzednim roku kalendarzowym. Przedmiotem oceny będą prace magisterskie i licencjackie obronione przed terminem nadsyłania prac, jak również prace doktorskie, obronione lub zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony.
Druga edycja konkursu dotyczy prac obronionych w 2017 lub 2018 r.

Komisja Konkursowa dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) pracę obroniono w 2017 r. lub w 2018 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy (w przypadku pracy doktorskiej dopuszcza się prace zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony);
b) zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
c) dołączono dokumentację poświadczającą jej wysoki poziom pracy:

 • do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy do konkursu
 • do pracy licencjackiej – kopie recenzji oraz rekomendację organu Uczelni (Wydziału, Instytutu) – np. Rady Naukowej;
 • do pracy doktorskiej – kopie recenzji.

d) jeśli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym – dołącza się kopię uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
e) praca w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
f) został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e-mailowy i numer telefonu.

Konkurs może być wspierany przez Donatorów. Do grona Donatorów Konkursu mogą należeć: osoby fizyczne, prawne, organizacje samorządu terytorialnego, instytucje współpracujące z samorządem lub działające na jego rzecz oraz organizacje pozarządowe wspierające rozwój demokracji lokalnej i jeżeli akceptują Regulamin.

Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa. Członkowie Komisji Konkursowej zostaną powołani przez organizatorów spośród przedstawicieli środowiska naukowego i samorządu terytorialnego. Komisja Konkursowa dopuszcza prace do konkursu oraz je ocenia. Prace są oceniane punktowo. Przy ocenie pracy zostaną wzięte pod uwagę w szczególności:
a) strona merytoryczna (dobór tematu, treść, wnioski, metodologia i konstrukcja pracy, źródła i literatura, itp.)
b) dodatkowe walory merytoryczne (samodzielność badawcza, odkrywczość, przydatność dla samorządu lub państwa
c) strona formalna (staranność opracowania: forma redakcyjna, język, cytowanie, przypisy, wykresy, bibliografia i wykaz innych źródeł itp.);

Na zbiorczą, punktową ocenę pracy składają się indywidualne oceny poszczególnych Członków Komisji. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół podpisywany przez członków Komisji. Wyniki Konkursu ogłasza się do końca października danego roku.

Dla Autorów najlepszych prac przewiduje się nagrody i wyróżnienia. O wysokości nagród lub wyróżnień dla poszczególnych laureatów decyduje Komisja Konkursowa w ramach Funduszu Nagród, na który składają się środki postawione do dyspozycji Komisji przez obie Fundacje oraz Donatorów. Po przyznaniu nagrody organizatorzy mogą zaproponować autorowi pokrycie kosztów publikacji na warunkach określonych odrębną umową.

Koszty organizacyjne Konkursu ponosi Fundacja Sapere Auso oraz Donatorzy Konkursu. Wręczenie nagród i wyróżnień I edycji Konkursu odbędzie się w grudniu 2018 r. podczas Gali Stypendialnej

Uczestnictwo Laureatów w Gali Stypendialnej jest wyrazem należnego szacunku względem Donatorów Konkursu oraz jego Organizatorów. W przypadku nieobecności na Gali Laureat otrzymuje tylko dyplom pamiątkowy, tracąc prawo do statuetki i nagrody pieniężnej.

Obsługę organizacyjną wykonuje Biuro Fundacji SAPERE AUSO, które także przyjmuje prace (w wersji papierowej i załączonej na płycie CD wersji elektronicznej) wraz z dokumentacją do dnia 31 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:
Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO
os. Teatralne 4a, 31-495 Kraków
(z dopiskiem Konkurs – II edycja).

Dokumentacja konkursu dostępna jest w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.sapereauso.org

Kontakt

Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO
os. Teatralne 4a
31-495 Kraków
tel. 603 31 32 65
fundacja@sapereauso.org
www.sapereauso.org

Dokumenty

do pobrania