Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Nowy logotyp Kraków Airport”

organizator:

Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.01.2017

Konkurs „Nowy logotyp Kraków Airport”

Celem Konkursu jest zaprojektowanie i wybór nowego logotypu Kraków Airport, wpisującego się w nową architekturę Kraków Airport, identyfikującego funkcję miejsca i jego charakter, będącego oryginalnym pomysłem z jednoczesnym zachowaniem realnych możliwości implementacji zarówno w materiałach promocyjno-reklamowych, jak i w przestrzeniach, jak również znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym, utworzonego na bazie logotypu.

Projekt nowego logotypu Kraków Airport powinien stanowić swoistego rodzaju wypadową łączącą wszystkie obecne elementy Corporate Identity (podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku, określające ogół symboli stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek), przy jednoczesnym zachowaniu plastycznej formy identyfikującej miejsce.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób prawnych – podmiotów profesjonalnych posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie.

 • OPIS ZADAŃ KONKURSOWYCH
  Zadanie nr 1 (obligatoryjne) – zaprojektowanie nowego logotypu Kraków Airport wraz z księgą znaku, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do regulaminu konkursu.
 • Zadanie nr 2 (opcjonalne) – zaprojektowanie znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do regulaminu.

Projekty konkursowe powinny:
a. charakteryzować się oryginalnością,
b. konweniować z nowymi elementami CI (Manual SIW, Kraków Airport Design), a także bryłą budynku i wpisywać się w jego przestrzeń,
c. nawiązywać do charakteru i funkcji miejsca,
d. nawiązywać do miasta Krakowa i/lub regionu Małopolski,
e. dawać możliwość implementowania w przestrzeniach wskazanych przez Organizatora.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie do udziału poprzez złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Organizatora – Dziennik podawczy, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice.

Zgłoszenie udziału w konkursie musi zawierać:
a. formularz zgłoszeniowy,
b. pracę konkursową, zawierającą projekt nowego logotypu Kraków Airport, składającą się z:
– części graficznej, przedstawionej na trzech planszach; format A3, układ pionowy,
– modelu przestrzennego w skali umożliwiającej jego ocenę – wersja elektroniczna,
– przykładów zastosowania logotypu na materiałach takich jak wizytówka i papier firmowy,
– części opisowej – format A4; ideowy opis projektu, wszelkie dane i wyjaśnienia w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych zaproponowanych form, logotyp przedstawiony na siatce.
c. pisemne zobowiązanie Uczestnika do opracowania kompleksowej księgi znaku zgłoszonego do konkursu logotypu – w przypadku zwycięstwa w przedmiotowym konkursie – stanowiącej element dokumentacji projektowej,
d. opcjonalnie
– części graficznej, przedstawionej na trzech planszach; format A3, układ pionowy, – pracę konkursową zawierającą projekt znaku Kraków Airport, składającą się z:
– modelu przestrzennego w skali umożliwiającej jego ocenę – wersja elektroniczna, wraz z wizualizacją implementacji znaku w przestrzeni wskazanej przez Organizatora w Wytycznych do zaprojektowania znaku Kraków Airport o charakterze powitalnym, utworzonego na bazie logotypu Kraków Airport jako miejsce ekspozycji znaku,
– części opisowej w formacie A4, zawierającej ideowy opis projektu oraz wszelkie dane i wyjaśnienia w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych zaproponowanych form.

Prace konkursowe powinny bazować na dokumentacji konkursowej, tj. załącznikach do regulaminu dostępnych na stronie krakowairport.pl, zakładka „Nowy logotyp Kraków Airport”.

Prace konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych, nieetycznych, pornograficznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa lub obrażających uczucia religijne i/lub naruszających dobre imię osób trzecich.

Uczestnik Konkursu ma obowiązek dostarczenia kompletu materiałów konkursowych zapisanych w formacie PDF/JPG na nośniku CD/DVD w jakości do druku (300 dpi).
Składając prace konkursowe Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
a. posiada pełne prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do materiałów zgłoszonych w Konkursie i może je wykorzystywać w dowolny sposób i że nie są one obciążone prawami osób trzecich,
b. w przypadku naruszenia praw, o których mowa w pkt a. zobowiązuje się do poniesienia kosztów oraz naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora Konkursu z tego tytułu,
c. złożone prace konkursowe zostały przygotowane specjalnie na konkurs „Nowy logotyp Kraków Airport” i nie były one w całości lub w części zgłaszane na inny konkurs, nie otrzymały nagrody, ani nie były realizowane w jakiejkolwiek postaci,
d. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922).

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację w serwisie krakowairport.pl oraz profilach Kraków Airport w social media wszystkich prac Konkursowych, w tym projektów oraz innych materiałów przekazanych przez Uczestników.

Przystępując do konkursu Uczestnik składa oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia jako Wykonawca, z Organizatorem jako Zamawiającym, Umowy na zaprojektowanie nowego logotypu wraz z opracowaniem księgi znaku i/lub znaku powitalnego Kraków Airport oraz przekazaniem praw autorskich w przypadku, w którym Organizator wystąpi do danego Uczestnika z ofertą jej zawarcia.
Termin złożenia prac konkursowych upływa w dniu 23.01.2017 r. o godzinie 14:00. Prace złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub niespełniające kryteriów wskazanych w niniejszym Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
Wyłonienie najlepszych projektów oraz ogłoszenie wyników w ramach poszczególnych zadań będzie miało miejsce w dniu 24.02.2017 r.

Lista finalistów w ramach poszczególnych zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej krakowairport.pl w zakładce „Nowy logotyp Kraków Airport”.

NAGRODA

 • W ramach Zadania nr 1 (obligatoryjnego) wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca.
 • W ramach Zadania nr 2 (opcjonalnego) wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca.

Nagrodą główną za każde z zadań jest zawarcie przez Zwycięzców z Organizatorem umowy na przekazanie majątkowych praw autorskich do zwycięskiego projektu, za wynagrodzeniem w wysokości odpowiednio:
a. Zadanie nr 1 – 25 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
b. Zadanie nr 2 – 15 000,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Oferta zawarcia Umowy powinna być przedstawiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Projekty zgłoszone do Konkursu mogą być oceniane wyłącznie po wcześniejszym stwierdzeniu przez Organizatora spełnienia przez dany projekt wszystkich stawianych w konkursie wymagań formalnych.
Dla potrzeb ostatecznej oceny projektów ustanowione zostały następujące kryteria;
– dla Zadania nr 1:
a. oryginalność projektu – waga: 40% oceny Zadania nr 1, tj. 1-40 pkt,
b. walory artystyczne – waga: 20% oceny jw., tj. 1-20 pkt,
c. przystawalność projektowanej formy do kontekstu wynikającego z otoczenia i charakteru miejsca – waga: 20% oceny jw., tj. 1-20 pkt,
d. zgodność z wytycznymi Kraków Airport – waga: 20% oceny jw., tj. 1-20 pkt

– dla Zadania nr 2:
a. koncepcja kreatywna i odbiór ogólny – waga: 40% oceny Zadania nr 2, tj. 1-40 pkt,
b. forma, skala, proporcje, ew. efekty wizualne – waga: 7% oceny jw., tj. 1-7 pkt,
c. zakres techniczny, materiały i sposób montażu – waga: 3% oceny jw., tj. 1-3 pkt,
d. spójność z wytycznymi – waga: 45% oceny jw., tj. 1-45 pkt,
e. koszt implementacji, w tym produkcja, montaż i serwis – waga: 5% oceny jw., tj. 1-5 pkt.

PRAWA AUTORSKIE
Uczestnicy zachowują autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych na Konkurs, jednakże poprzez wysłanie prac na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi niewyłącznej oraz nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do przesłanych prac, na polach eksploatacji możliwych dla tego rodzaju dzieła, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016r., poz. 666), a w szczególności: publiczne wystawianie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzanie do sieci Internet, intranet, umieszczanie na stronie internetowej Organizatora, umieszczenie w serwisie Facebook.com, publikacje w prasie i materiałach promocyjnych, a także we wszelkim pozostałym zakresie.
Zwycięzca przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do jego pracy Konkursowej, jak również do innych materiałów przekazanych Organizatorowi, na warunkach wskazanych w Umowie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania umowy o której mowa powyżej.
Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz że nie naruszają one praw osób trzecich ani przepisów prawa.
Autor, z którym zostanie przez Organizatora zawarta Umowa zobowiązuje się do przeniesienia w tej umowie na Organizatora autorskich praw majątkowych do projektu w zakresie i na polach eksploatacji oraz do udzielenia Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do projektu. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielenia zezwolenia na wykonywanie autorskich prawa zależnych ujęte jest w kwocie wynagrodzenia.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu zachowują autorskie prawa osobiste do prac konkursowych zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej i przesyłane na adres: marketing@krakowairport.pl. Organizator Konkursu w terminie 20 dni od daty wpływu reklamacji rozpatrzy ją i powiadomi reklamującego na piśmie o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Organizatora Konkursu w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

Pełna dokumentacja konkursu dostępna jest na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.krakowairport.pl

Kontakt

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice
ul. Kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice

airport@krakowairport.pl
www.krakowairport.pl