Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na zintegrowany system identyfikacji wizualnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

organizator:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2013

Konkurs na zintegrowany system identyfikacji wizualnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Konkurs na zintegrowany system identyfikacji wizualnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ogłasza konkurs otwarty na zintegrowany system identyfikacji wizualnej Muzeum. Projekt zawierać powinien:

 • logo Muzeum
 • przykładowe pola wykorzystania loga (listownik, wizytówka, identyfikator, bilet, plakat, wydawnictwa, gadżety muzealne, samochody muzealne, billboard, banner, tablice informacyjne w muzeum itp.)
 • layout przykładowych wydawnictw muzealnych (informator, katalog zbiorów, afisz informacyjny, monografia itp.) odpowiadający charakterowi nowego loga

Podstawowe informacje o Muzeum

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest samorządową instytucja kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jest placówką czterooddziałową. Dwa oddziały – Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim i Wielkopolski Park Etnograficzny – ulokowane są nad jeziorem Lednica. Dwa pozostałe oddziały mieszczą się w grodach średniowiecznych w Gieczu i Grzybowie. Podstawowe informacje na temat instytucji (historia, struktura, oddziały, działalność) znajdują się na stronie  www.lednica.pl

Misja Muzeum: zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lednicy związanego z początkami polskiej państwowości oraz z chlubnymi dziejami wielkopolskiej kultury wsi (ziemiańskiej i włościańskiej).

Logo Muzeum powinno w swej treści emanować tradycją, aczkolwiek jego forma może/powinna być nowoczesna. Wydaje się, iż zasadniczym elementem logotypu może/powinna być Lednica, istniejąca w świadomości odbiorców nie tylko  jako wyróżnik topograficzny, ale również, a może przede wszystkim jako synonim początków polskiej państwowości.

REGULAMIN

Organizator: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Termin przyjmowania prac:do 15 marca 2013 roku
Uczestnicy: Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs przeznaczony jest dla grafików użytkowych oraz studentów szkół artystycznych. Prace mogą nadsyłać autorzy indywidualni, grupowi, studia i agencje.
Warunki uczestnictwa: Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie prac do dnia 15 marca 2013 r.
Warunki techniczne: Każdy uczestnik może złożyć 3 prace w następującej formie: wydruki papierowe w max. formacie A-3, wersję zdigitalizowaną w plikach JPG w wielkości 1200×1600 pikseli na płycie lub pendrivie. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Prace winny być złożone osobiście lub przesłane pocztą. Koszty pocztowe pokrywa nadawca. Prace nie mogą być podpisane ani opatrzone żadnym znakiem. W pakiecie dostarczonym Organizatorowi winny znaleźć się dwie zaklejone koperty: jedna z pracami konkursowymi i druga (zalakowana, biała, formatu 10×15 cm), w której należy zamieścić dane o autorze projektu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz e:mail.

Jury konkursowe ogłosi wyniki konkursu do 25 marca 2013 roku. Wyniki konkursu i nagrodzone prace zaprezentowane będą na stronie www.lednica.ploraz w periodyku branżowym 2+3D oraz na stronie www.2plus3d.pl

Kryteria oceny: Podstawowym kryterium oceny będzie merytoryczna wartość zgłaszanych projektów, wynikająca z zastosowania wszelkich profesjonalnych reguł grafiki użytkowej czyli nie tylko koncept, ale również czytelność przekazu, łatwość asocjacji, typografia, fizjologia percepcji, zasada stosowności itp.

Jury konkursowe: Prof. Mirosław Adamczyk – Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego (dawna ASP) w Poznaniu i Prof. Krzysztof Kochnowicz – Dziekan Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego (dawna ASP) w Poznaniu, dr Wojciech Janicki – Kierownika Pracowni Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego (dawna ASP) w Poznaniu, oraz przedstawiciele Organizatora: Prof. dr hab. Andrzej Wyrwa – Dyrektor MPPL, dr Zygmunt Kalinowski – Z-ca Dyrektora ds. Programowych MPPL, Wojciech Kujawa – plastyk MPPL.

Członkowie Jury nie mogą przedmiotu konkursu zadawać jako ćwiczenia dydaktycznego swoim uczniom, ani udzielać korekt w tym zakresie. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin jurorów.

Nagrody

 • I nagroda  2500zł
 • II nagroda 1500zł
 • III nagroda 1000zł

Nagrody nie podlegają zwielokrotnieniu w przypadku prac zespołowych. Majątkowe prawa autorskie do prac nagrodzonych przechodzą na Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania I nagrody.

Zobowiązania końcowe: W przypadku przyznania I nagrody Organizator zobowiązuje się do realizacji nagrodzonego projektu.

Wszelkie informację pod mailem:
promocje@lednicamuzeum.pl

Informacje pochodzą ze strony www.lednicamuzeum.pl

Kontakt

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
tel. 61 427 50 10
promocje@lednicamuzeum.pl
www.lednicamuzeum.pl