Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na upcyclingową konstrukcję rowerową

organizator:

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

Konkurs na upcyclingową konstrukcję rowerową

Konkurs jest konkursem otwartym, przeznaczonym przede wszystkim dla studentów kierunków technicznych polskich uczelni technicznych. Dopuszczalne jest uczestnictwo innych osób. Osoby które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta powinna obejmować również zgodę na postanowienia regulaminu konkursu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora z projektów nadesłanych przez Uczestników.

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przesłanie pracy konkursowej na adres biura programowego Organizatora: ul. Kaszubska 57/204, 70-402 Szczecin w kopercie z dopiskiem „Konkurs” do dnia 28 lutego 2011 roku.

Udział w konkursie jest anonimowy. Praca konkursowa opatrzona godłem powinna być nadesłana lub dostarczona wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą imię, nazwisko i adres autora.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość projektów. możliwe jest zgłoszenie jednego projektu wspólnie przez dwóch lub więcej uczestników. W takiej sytuacji wszystkich uczestników zgłaszających jeden projekt traktuje się jako jednego uczestnika, w tym w szczególności w przypadku nagrodzenia takiego projektu nagrodą. Ewentualny podział nagrody pomiędzy uczestników, którzy zgłosili wspólny projekt, nie leży w gestii Organizatora.

celem konkursu jest popularyzacja idei upcyclingu i transportu rowerowego w ramach racjonalnego gospodarowania energią, a także pozyskanie projektu upcyclingowej konstrukcji rowerowej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu upcyclingowej konstrukcji rowerowej, spełniającej poniższe warunki:

 • układ napędowy składający się z 4 rowerów
 • możliwość pokonywania długich dystansów
 • zawarcie elementów oświetlenia niezbędnych z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego
 • wykorzystanie materiałów pochodzących w jak największej ilości z recyclingu, minimum 60% elementów konstrukcji musi pochodzić  z recyclingu
 • wymiary pojazdu gabarytowego
 • uwzględnienie w projekcie łatwego w demontażu ekranu materiałowego o wymiarach: szerokość 3 metry, wysokość 2,5 metra
 • uwzględnienie w projekcie możliwości zamontowania baneru informacyjnego o wymiarach: 3 metry szerokości, 1 metr wysokości

Przy przygotowaniu projektów zgłaszanych w ramach konkursu muszą być na tyle jasne, czytelne i wyczerpujące, aby ich ewentualna przyszła realizacja była możliwa.

Projekt powinien zakładać wykonanie trwałej instalacji, uwzględniającej warunki atmosferyczne i stan polskich dróg.

Zgłoszony przez uczestnika konkursu projekt winien stanowić wynik działalności twórczej tego uczestnika i temu uczestnikowi powinny przysługiwać autorskie prawa osobiste i majątkowe do tego projektu.

W żadnym wypadku zgłoszony do konkursu projekt, ani też jego ewentualna realizacja, nie może naruszać praw jakichkolwiek osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie przez projekt jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika Konkursu, który dany projekt zgłosił do Konkursu.

Projekt konkursowy składa się z następujących elementów:

rysunek techniczny projektu w PDF
specyfikacja materiałów związanych z realizacją projektu w pliku PDF
uproszczone wizualizacje w 3D
informacja na temat procentowego udziału materiałów z recycklingu w konstrukcji

Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 4000 zł do zrealizowania w wybranym sklepie rowerowym na terenie Polski.

rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród dla zwycięzców konkursu nastąpi w terminie do 25 marca 2011 roku.

Jury konkursu będzie oceniać nadesłane prace w dwóch etapach:

– etap I – ocena formalna zgodności pracy z wymogami określonymi w regulaminie

-etap II – ocena merytoryczna prac przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

 • wartość artystyczna projektu
 • innowacyjność projektu
 • zgodność z celami konkursu

Zwycięski projekt wyłoni jury w składzie 3 osób: zaproszonego przedstawiciela wyższych uczelni technicznych, przedstawiciela organizacji ekologicznych z Koalicji Klimatycznej i przedstawiciela organizacji rowerowych ze stowarzyszenia Rowerowy Szczecin.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o przyznaniu nagrody. Informacja o zwycięzcy konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dlaklimatu.pl do dnia 30 marca 2011 roku.

Poprzez zgłoszenie projektu do niniejszego konkursu każdy uczestnik udziela Organizatorowi bezwarunkowej zgody na wykorzystanie zgłoszonego przez niego projektu przez czas nieoznaczony. Poprzez zgłoszenie projektu do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie jego danymi osobowymi dla potrzeb obsługi i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony www.zielonasiec.pl

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
tel.: (12) 431 28 08
info@zielonasiec.pl
www.zielonasiec.pl