Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na statuetkę Nagrody Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot

organizator:

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.08.2019
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na statuetkę Nagrody Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot

Organizatorem Konkursu na statuetkę Nagrody Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot i fundatorem nagrody jest stowarzyszenie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Nabór projektów trwa do 19 sierpnia 2019 r. (data dostarczenia projektu na adres Organizatora). Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2019 r.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu statuetki, która będzie stanowić Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot, przyznawaną filmom np., przez jury Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Statuetka powinna być nowoczesna w wyrazie artystycznym i nawiązać – w sposób dowolnie i subiektywnie potraktowany przez autora – do idei ruchu dyskusyjnych klubów filmowych, który kieruje się zasadą: prelekcja–projekcja–dyskusja, do kinofilii, do kultury filmowej, do postaci i postawy Don Kichota, patrona nagrody. Projekty abstrakcyjne także będą brane pod uwagę. Dobór środków wyrazu jest dowolny.

Statuetka może być projektowana z przeznaczeniem do wykonania w dowolnej technice i materiale. Dopuszczalne jest łączenie materiałów. Od projektów oczekiwana jest oryginalność w ujęciu tematu i wysoka wartość estetyczna. Wartością projektu będzie także racjonalność jego technicznej realizacji, między innymi możliwość jego powielenia na podstawie przedstawionego modelu (lub innej przedstawionej dokumentacji, form negatywowych itp.) tak, by powstanie kolejnych egzemplarzy i ich tożsamość z oryginałem były możliwe do uzyskania przez autora projektu w procesie powielania.

Istotnym elementem propozycji projektowej jest wszechstronne oszacowanie przez autora kosztów powstawania kolejnych egzemplarzy, które nie powinny przekroczyć 250 zł brutto za sztukę. Kompozycja projektów winna uwzględniać walory ergonomiczne (masa, rozmiar, kształt) statuetki, właściwe jej przeznaczeniu.

Każdy projekt powinien zawierać inskrypcję o brzmieniu: Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot. Projekt powinien się składać z dwóch części: pliku z projektem oraz wizualizacji w postaci gotowej statuetki.

Nie ogranicza się liczby projektów nadesłanych przez jednego autora lub przez jeden zespół autorów. Projekt nie może naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, winien być wolny od wad prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub części były zgłaszane na inne konkursy, otrzymały nagrody lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do korekty jedynie zwycięskiego projektu po konsultacji z jego autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.

Konkurs jest jednoetapowy, bez kwalifikacji wstępnych i ma formułę  otwartą.

Uczestnikiem Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne z Polski lub obcokrajowcy, zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia na potrzeby niniejszego Konkursu (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych). W przypadku prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu upoważnionego do występowania w imieniu jego członków. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora oraz osoby zaangażowane w postępowanie konkursowe.

Warunkiem udziału w Konkursie jest terminowe przesłanie:
a) modelu w skali 1:1 w trwałym materiale,
b) opisu projektu (inspiracja, motyw przewodni itp.),
c) wypełnionej Karty Zgłoszeniowej w formie wydruku na adres Organizatora:
Polska Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych
ul. Puławska 61
02-595 Warszawa
oraz:
d) wypełnionej Karty w formie pliku na adres e-mail: Organizatora: biuro@pfdkf.pl.

Karta powinna zawierać opis sposobu realizacji serii statuetek, użyte materiały, planowaną technologię, a także szacunkowy, aktualny na dzień składania pracy konkursowej koszt wykonania jednego egzemplarza statuetki. Dla każdego projektu należy wypełnić i przesłać osobną Kartę.

W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia Karty Organizator nie ma obowiązku dopuszczenia projektu do Konkursu.

Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik Konkursu. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest bezpłatne. Przekazane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Organizator Konkursu przewiduje jedną główną nagrodę w wysokości 5.000 zł brutto za projekt oraz wykonanie wizualizacji statuetki (modelu).

Oceny projektów oraz wyboru zwycięskiej pracy dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

Jury wyłoni zwycięski projekt statuetki kierując się:
a) zgodnością z wymogami formalnymi,
b) walorami artystycznymi,
c) zgodnością z ideą Organizatora

Pełny regulamin programu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.pfdkf.pl

Więcej ogłoszeń dotyczących konkursów artystycznych znajduje się tutaj

Kontakt

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych
ul. Puławska 61
02-595 Warszawa
tel. 503 371 490
biuro@pfdkf.pl
www.pfdkf.pl

Dokumenty

do pobrania