Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki (moduł badawczy 1.1)

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2011

Konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki (moduł badawczy 1.1)

Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu (moduł badawczy 1.1)

1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, a w szczególności projekty obejmujące opracowanie zespołów archiwalnych, projekty obejmujące scalone opracowanie zespołów zabytków ruchomych i nieruchomych na terenach Polski i dawnej Rzeczypospolitej, projekty obejmujące kontynuacje prac edytorskich nad seriami wydawniczymi źródeł historycznych i literackich, projekty zmierzające do zakończenia lub podjęcia prac nad zespołowymi przedsięwzięciami badawczymi, projekty dotyczące spuścizny o szczególnym znaczeniu, edycje źródeł. Preferowane będą projekty z obszarów nauk humanistycznych zagrożonych utratą ciągłości pokoleniowej lub obszarów, gdzie taka ciągłość została utracona, projekty dotyczące problematyki rzadko będącej przedmiotem zainteresowań naukowych – zwłaszcza tam, gdzie należy się spodziewać możliwości rozszerzenia bazy źródłowej stanowiącej podstawę podejmowanych tematów, istotnych z punktu widzenia wiedzy o kulturze.

2. Wnioski mogą składać:
a). jednostki naukowe określone w art. 2 ust. 9 pkt a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615),
b). biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy,
c). podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)

Wnioski sporządzone w 2 egz. według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, podpisane przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę oraz kierownika projektu, należy złożyć do dnia 16 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł 1.1” na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3.

Wnioski w wersji elektronicznej sporządzonej w edytorze tekstowym należy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres nprh-modul.1.1@nauka.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do
końca dnia, o którym mowa w pkt 11.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ministerstwa.

Informacje pochodzą ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa


www.nauka.gov.pl