Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt schodów modułowych

organizator:

Rintal Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Konkurs na projekt schodów modułowych

Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest kierowany do wszystkich środowisk twórczych, głównie do architektów, architektów wnętrz, inżynierów budownictwa oraz studentów wymienionych powyżej kierunków, jak i wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) państwowych i prywatnych szkół architektonicznych i artystycznych. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, występująca samodzielnie lub w zespole innych osób fizycznych.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu nowatorskiego, modułowego rozwiązania schodów zabiegowych wraz z poręczami do domu lub mieszkania.

Schody i poręcze powinny charakteryzować się uniwersalnością i funkcjonalnością rozwiązania, a co za tym idzie modułowością, co będzie stanowić istotny element przy jego produkcji oraz montażu. Istotną cechą projektu ma być zarówno innowacyjność jak i rodzaj stosowanych materiałów.

Projekt konkursowy musi być wynikiem indywidualnych działań twórczych uczestnika; musi spełniać wymóg oryginalności przy nienaruszeniu praw autorskich i wynalazczych osób trzecich.

Projekt powinien zawierać oświadczenie uczestnika (wszystkich uczestników przy projekcie zespołowym) o zobowiązaniu do przeniesienia majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji – zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

Projekt powinien obejmować:

 • opracowanie projektowe w formacie 100 x 70 cm w poziomie (maksymalnie 2 plansze) oraz zawierać wizualizacje graficzne całości rozwiązania w kontekście miejsca i poszczególnych elementów
 • opis pojedynczego modułu z wyróżnieniem najważniejszych zalet
 • detal pokazujący zasadę projektową i konstrukcyjną (połączenie konstrukcji z konstrukcją i konstrukcji ze stopniem), wykończenie i użycie materiałów
 • opis zawierający dobór konkretnych materiałów do poszczególnych elementów (producent, pełna nazwa producenta, rodzaj materiału, kolor itp.)
 • ogólne zaznaczenie elementów mechanicznych i elektryczno/elektronicznych (jeżeli takie występują) oraz ich funkcjonalne uzasadnienie

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić i wysłać . Na podany w karcie adres e-mail automatycznie zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. Wypełnienie formularza jest warunkiem przyjęcia rejestracji konkursowej. Prace konkursowe/projekty, należy składać/wysyłać na adres:

Rintal Polska Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 43
83-110 Tczew

do dnia 31 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Projekt powinien być na tyle szczegółowy, aby umożliwiał zakup zaproponowanych materiałów i wykonanie modelu wg zaproponowanego projektu. Skala wszystkich elementów opracowania (czytelnie podana obok rysunków) musi być adekwatna do wielkości projektowanych schodów. Do projektu należy dołączyć płytę CD lub DVD z elektroniczną wersją opracowania konkursowego (w osobnych plikach: pliki tekstowe z opisem technicznym: *.doc lub *.pdf, plansze konkursowe *.jpg w 300 dpi lub *.pdf, rysunek techniczny w formacie *.dwg lub innym). Nazwa plików powinna zawierać sześciocyfrowy, nadany przez autora, numer pracy, według wzoru: plansza_nr_xxxxxx; opis_techniczny_xxxxxx, rysunek_techniczy_xxxxxx itd. Plansze należy kodować sześciocyfrowym kodem uczestnika w prawym górnym rogu. Wymiary pola z kodem powinno wynosić 10 cm x 2,5 cm. Płyta CD lub DVD powinna być dostosowana do odtwarzania na komputerach PC w systemie MS Windows. Projekt umieszcza się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Schody modułowe Rintal – konkurs”.

Przekazanie projektu oznacza jednocześnie, że nie będzie on zagrażał ani naruszał praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszał majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca projekt ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w projekcie i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie objętym konkursem.

Przy ocenie prac konkursowych jury głównie zwróci uwagę na trafność rozwiązania zadania podanego w założeniach konkursu, oryginalność, zastosowane materiały oraz techniczne możliwości realizacji projektu. Autor zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji rozwiązania w konkretnym pomieszczeniu, w kontekście miejsca.

W konkursie przewidziane są trzy nagrody:

 • I miejsce – 6000 zł
 • II miejsce – 2500 zł
 • III miejsce – 1500 zł

Dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody jest zwarcie umowy przez uczestnika/ wszystkich uczestników zespołu o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego projektu.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej organizatora w dniu 26.11.2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.rintal.pl

Kontakt

Rintal Polska Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 43
83-110 Tczew
tel.: (58) 532 42 55

www.rintal.pl