Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt muralu: Porozumienie Jastrzębskie

organizator:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.05.2020
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs na projekt muralu: Porozumienie Jastrzębskie

W związku z obchodami 40. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego przypadającej na rok 2020 ogłoszony zostaje konkurs na opracowanie projektu muralu pod roboczym tytułem Porozumienie Jastrzębskie.

Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Celem Konkursu jest:
– budowanie świadomości artystycznej i kulturalnej mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
– promowanie kultury i dziedzictwa historycznego miasta (w odniesieniu do 40. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz historii miasta, związanej z Solidarnością)
– wyłonienie autora najlepszego – zdaniem Komisji Konkursowej – projektu, który w sposób najpełniejszy, najciekawszy lub najbardziej zaskakujący odda sedno tematu.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

Organizator na czas trwania Konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny dostarczonych prac.

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także pracownicy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, ich osoby najbliższe (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) i pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na adres Organizatora z oznaczeniem: „KONKURS NA PROJEKT MURALU POROZUMIENIE JASTRZĘBSKIE”.

Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienia dotyczące postanowień Regulaminu Konkursu na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail: promocja@um.jastrzebie.pl.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie dla Organizatora projektu muralu. Projekt swym charakterem i tematyką powinien nawiązywać i kojarzyć się z rocznicą Porozumienia Jastrzębskiego.

Lokalizacja muralu: prostokątna ściana boczna 4-piętrowego budynku mieszkalnego przy ulicy Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Wymiary elewacji obrazuje załącznik do Regulaminu.

Projekt będzie wykorzystywany nie tylko do wykonania muralu, ale także w promocji miasta Jastrzębie-Zdrój. Projekt oraz fotografie powstającego muralu będą umieszczane w internecie (np. strona internetowa Miasta), mediach społecznościowych, materiałach drukowanych, materiałach promocyjnych i innych nośnikach reklamy i informacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zaproszenie do udziału w Konkursie skierowane jest przede wszystkim do artystów plastyków, lecz Konkurs ma charakter otwarty.

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które spełniają warunki uczestnictwa określone Regulaminem.

Uczestnik konkursu składa w treści Karty Zgłoszeniowej oświadczenie o:
a) spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie,
b) o własnym autorstwie zgłaszanego projektu oraz, że przesłany projekt stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że
zaproponowany projekt jest nowy i oryginalny oraz nigdzie wcześniej niepublikowany,
c) o akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
d) o zobowiązaniu się do przeniesienia autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania konkursu.
o Konkursu jest w rozumieniu w/w ustawy Organizator.

WYMAGANIA KONKURSOWE
Uczestnik powinien dostarczyć projekt muralu w wersji papierowej lub elektronicznej:
a) wydruk na papierze w formacie min. A4.
b) wersja elektroniczna w formacie PDF, JPG lub PNG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Projekt może być wykonany w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków, jednak biorąc pod uwagę jego przeznaczenie, Uczestnik powinien zadbać o łatwość przeniesienia go w formie muralu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie są wykorzystywane przez żaden podmiot (gospodarczy, pozarządowy, prywatny itp.).

Uczestnik wraz z projektem dostarcza również wypełnioną Kartę Zgłoszeniową.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW
Projekt wraz z Kartą Zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2020 bezpośrednio do Urzędu Miasta, Kancelaria Ogólna, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na projekt muralu Porozumienie Jastrzębskie” lub przesłać na adres: promocja@um.jastrzebie.pl, umieszczając przytaczany dopisek w tytule wiadomości. W przypadku zgłoszenia elektronicznego, do projektu należy załączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej.
Terminem zgłoszenia projektu jest data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja Konkursowa oceni projekty po uprzedniej ocenie formalnej. Ocena Komisji Konkursowej obejmuje spełnienie wszystkich warunków, określonych w Regulaminie, a przede wszystkim walory estetyczne projektu, kompozycyjne i promocyjne, a także sposób interpretacji tematu. Podczas oceny będą brane pod uwagę również możliwości technologiczne wykorzystania projektu w postaci gotowego muralu.

Komisja w głosowaniu dokonuje wyboru zwycięskiego projektu. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. Od rozstrzygnięcia Konkursu nie przysługuje uczestnikowi Konkursu odwołanie.Ostateczne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.jastrzebie.pl wraz z prezentacją nagrodzonych projektów.

HARMONOGRAM I NAGRODY
1. Konkurs trwa do 22 maja 2020 r. do godz. 14.00. Projekty złożone po tym terminie nie będą poddawane ocenie Komisji Konkursowej.
2. Pomiędzy 22 a 31 maja 2020 r. Komisja Konkursowa dokona oceny dostarczonych na Konkurs projektów. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę – laureata pierwszego miejsca.
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień oraz do nierozstrzygnięcia Konkursu.
4. Laureat otrzyma nagrodę w kwocie 15.000 zł brutto.

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator pod nr tel. 32 47 85 166, 32 47 85 390, 32 47 85 181.

Informacje pochodzą ze strony: www.jastrzebie.pl

Zapoznajcie się z listą konkursów artystycznych na portalu Moje Stypendium! 

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 166
promocja@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

Dokumenty

do pobrania