Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt medalu "85 lat Instytutu Lotnictwa"

organizator:

Instytut Lotnictwa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.03.2011

Konkurs na projekt medalu "85 lat Instytutu Lotnictwa"

Organizatorem konkursu na projekt medalu „85 lat Instytutu Lotnictwa” jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie.

Celem konkursu jest uzyskanie dzieła – małej formy rzeźbiarskiej – medalu o najwyższych walorach ideowo – artystycznych. Medal będzie upamiętniał 85 rocznicę powstania Instytutu Lotnictwa, jak również przyznawany będzie jako szczególne wyróżnienie dla zasłużonych wedle Instytutu Lotnictwa osób, instytucji, placówek, partnerów, firm.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, bezpłatny. Skierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych oraz innych osób zajmujących się projektowaniem graficznym. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko wzory medalu wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym z wyjątkiem logo Instytutu Lotnictwa. Projekt może być wykonany techniką graficzną tradycyjną lub komputerową z zachowaniem zasad medalierstwa. Projekt musi nawiązywać swoją tematyką do Instytutu Lotnictwa (warunek konieczny) oraz szeroko rozumianego lotnictwa, jego tradycji lub współczesności.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Instytut Lotnictwa na czas trwania konkursu. Komisja dokona oceny pod względem zgodności projektów z założeniami Konkursu oraz oryginalność, walorów artystycznych i estetycznych. Komisja po zapoznaniu się z projektami przyzna jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia. Nagroda główna wynosi 5500 zł brutto. Autor wyróżnienia otrzyma 1200 zł brutto. Nagrodzeni zobowiązani są do zapłacenia zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10%. Podatek będzie potrącony przez Organizatora od kwoty nagrody i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Autorzy nie nagrodzonych prac będą mogli odebrać swoje prace po zakończeniu konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl oraz na stronie internetowej jubileuszu www.ilot85lat.pl. Wyniki zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2011. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Projekty należy przesyłać do 30 marca 2011 roku pocztą elektroniczną na adres medal85@ilot.edu.pl lub pocztą tradycyjną na dres Instytutu:

Instytut Lotnictwa
Dział marketingu
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

z dopiskiem „Historia na medal”.

Koszt przesyłki prac ponoszą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych, systemu Uczestnika, czy Poczty Polskiej lub innego przewoźnika.

W przypadku projektów cyfrowych muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 • prace graficzne w wybranym formacie: JPG, Tiff, cdr, psd, eps, ai – przygotowane w rozdzielczości 300dpi, o wymiarach 10x10cm
 • prace przesłane pocztą oprócz powyższych wymogów powinny być dostarczone na nośnikach CD, DVD z dopisanymi danymi osobowymi

Prace powinny zawierać opis:

 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania
 • adres do korespondencji
 • e-mail
 • numer telefonu kontaktowego

Zgłaszający projekt do udziału w Konkursie oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem. Stwierdza, iż praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

Uczestnicy zgadzają się, iż w przypadku nagrodzenia Uczestnika, Organizator, zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, w zamian za przyznanie nagrody, nabywa autorskie prawa majątkowe, polegające na korzystaniu oraz możliwości rozporządzania rozwiązaniem zdania konkursowego, przysługujące Uczestnikowi jako twórcy. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z praw majątkowych, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć, filmów lub innych nie wymienionych sposobów publicznego udostępniania i rozpowszechniania medalu. Uczestnicy przenoszą na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do projektu w wypadku wybrania go do zastosowania. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uczestnik, w przypadku otrzymania Nagrody, wyraża zgodę na publikację, utrwalenie i zwielokrotnianie oraz publiczne wykorzystywanie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora w szczególności w reklamach prasowych, publikacjach internetowych.

Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa oraz na stronie internetowej Konkursu www.ilot85lat.pl. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: medal85@ilot.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony www.instytut-lotnictwa.home.pl

Kontakt

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: (22) 846 00 11 wew. 552
medal85@ilot.edu.pl
www.ilot85lat.pl