Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt książki fotograficznej

organizator:

Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2012

Konkurs na projekt książki fotograficznej

Regulamin

I. Organizator oraz przedmiot konkursu

 1. Czytelnia Sztuki | Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na autorski projekt książki fotograficznej.

II. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie.
 2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w określonym terminie projektu zgodnego z wymaganiami, określonymi  w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby powiązane zawodowo.

IV. Wymagania jakie powinien spełniać projekt

 1. Przedmiotem projektu powinna być książka fotograficzna, czyli publikacja, w której najistotniejszą rolę i reprezentację odgrywa fotografia.
 2. Projekt powinien zawierać fotografie wykonane przez autora/współautorów projektu.
 3. Projekt powinien zostać dostarczony w postaci makiety z dołączoną specyfikacją dotyczącą sposobu wykonania. Wraz z makietą można przesłać projekt w formie elektronicznej. Projekty nadesłane wyłącznie w formie elektronicznej nie będą oceniane.
 4. Z konkursu wyłączone zostają prace wcześniej publikowane oraz prace stanowiące przedmiot jakiejkolwiek umowy wydawniczej.
 5. Każda praca powinna być oznaczona godłem składającym się z ciągu sześciu znaków.
 6. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów. Każda z prac powinna znajdować się w odrębnym opakowaniu i być opatrzona odrębnym godłem.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace konkursowe, z dopiskiem „Konkurs na autorski projekt książki fotograficznej” należy dostarczyć na adres:
 2. Czytelnia Sztuki | Muzeum w Gliwicach,ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice
 3. Nieprzekraczalny termin dostarczenia upływa 15 listopada 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej).
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę oznaczoną godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do regulaminu).

VI Ocena prac

 1. Oceny prac oraz wyboru zwycięskiego projektu dokona Komisja Konkursowa w składzie:  – Grzegorz Krawczyk – Przewodniczący
  – Magdalena Sokalska,
  – Anna Nałęcka,
  – Marcin Gołaszewski,
  – Wojciech Nowicki,
  – Witold Siemaszkiewicz.
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.
 2. Konkurs odbędzie się na zasadzie anonimowości.
 3. Komisja Konkursowa ma prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w konkursie.

VII. Nagroda

 1. Przyznana zostanie jedna nagroda główna.
 2. Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie książki (artbooka), na podstawie zwycięskiego projektu wyłonionego w procedurze konkursowej.
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zawarta umowa wydawnicza z autorem zwycięskiego projektu.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zwycięskiego projektu w przypadku, gdy zajdą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające jego realizację.

VIII. Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora: www.czytelniasztuki.pl
 3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wyniku indywidualnie.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o laureacie, a także wszystkich projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora.

IX. Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa do eksploatacji i rozporządzania w całości lub w części prawami autorskimi do projektu.
 2. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 3. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora wskutek utraty lub ograniczenia praw określonych powyżej zgodnie z oświadczeniami Uczestnika konkursu i zwalnia Organizatora
 4. z obowiązku naprawienia szkód i wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich, zobowiązując się jednocześnie do pełnego uregulowania tych należności zamiast Organizatora.
 5. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się do podpisania z Organizatorem odrębnej umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich w związku z publikacją książki (artbooka).

X. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.
 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są pod adresem: czytelnia@czytelniasztuki.pl

Informacje pochodzą ze strony www.czytelniasztuki.pl

Kontakt

Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice

czytelnia@czytelniasztuki.pl
www.czytelniasztuki.pl