Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt: Interaktywne Centrum Fajansu

organizator:

Gmina Miasto Włocławek

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.05.2020
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs na projekt: Interaktywne Centrum Fajansu

Trwa Konkurs na projekt koncepcyjny, który będzie jedną z głównych stref Interaktywnego Centrum Fajansu, uwzględniającego:

 • optymalne i oryginalne rozwiązania projektowe w zakresie scenariusza i rozwiązań plastycznoprzestrzennych, opracowane w oparciu o różnorodne środki przekazu wiedzy i techniki aranżacji różnorodnych wystaw, w tym muzealnych,
 • wykorzystanie multimediów, technologii rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality – AR) i wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality- VR),
 • opracowane przez Organizatora wytyczne merytoryczne,
 • spójną, plastyczno-przestrzenną koncepcje ekspozycji stałej włocławskich wyrobów ceramicznych tzw. „Włocławków”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego Projektu Koncepcyjnego interaktywnej strefy historyczno-wystawowej, który docelowo będzie zrealizowany w przestrzeni Interaktywnego Centrum Fajansu.

Nagrody:
Laureat konkursu otrzymuje nagrodę za opracowanie Projektu Koncepcyjnego w wysokości 15 000 zł brutto. Nagroda pieniężna stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich Projektu Koncepcyjnego, na które będzie zawarta stosowna umowa.

Laureat konkursu oprócz ww. nagrody pieniężnej, zostaje zaproszony przez Organizatora do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie Projektu Koncepcyjnego interaktywnej strefy historyczno-wystawowej, na kwotę 105 000 zł brutto (sto pięć tysięcy złotych). Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty Projektu Koncepcyjnego, po konsultacji z laureatem.

Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Projektu Koncepcyjnego, może wynieść nie więcej niż 1 000 000,00 zł (1 milion złotych), w tym zawarte są koszty wyposażenia, scenografii, oprogramowania itp. Kwota powyższa nie uwzględnia kosztów robót budowlanych, robót związanych z montowaniem wszelkich instalacji oraz przygotowania dokumentacji.

Konkurs organizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Konkurs na opracowanie Projektu Koncepcyjnego ma charakter otwarty. Praca konkursowa tj. Projekt Koncepcyjny musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.

Uczestnikami konkursu na Projekt Koncepcyjny mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub zespoły autorskie zamieszkałe w Polsce lub za granicą. Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w tego typu realizacjach w formie portfolio.

Elementy obowiązkowe projektu koncepcyjnego:
1) Część opisowa, w tym:
a) Scenariusz merytoryczny interaktywnej strefy historyczno – wystawowej Centrum Fajansu,
b) Wykaz proponowanego wyposażenia (w tym oprogramowania) i rozwiązań dedykowanych np. kiosków interaktywnych, ekspozycji ukrytych np. w postaci kodów AR, unikatowych ścianek
ekspozycyjnych, oryginalnych stanowisk multimedialnych, itp.
c) Wykaz proponowanych rozwiązań ekologicznych, w tym materiały z recyklingu, oszczędne oświetlenie itp.
Wszystkie elementy części opisowej należy trwale ze sobą spiąć oraz opisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu (na pierwszej stronie części opisowej).
2) Część kosztorysowa- orientacyjny kosztorys aranżacji i wyposażenia interaktywnej strefy historycznowystawowej Interaktywnego Centrum Fajansu. Część kosztorysową należy trwale spiąć z częścią opisową.
3) Część graficzna, tj. wizualizacje 3D aranżacji interaktywnej strefy historyczno – wystawowej Centrum Fajansu (każdej kondygnacji),
a) wizualizacje 3D aranżacji każdej kondygnacji powinny przedstawiać: podział przestrzeni, scenografię, ulokowanie eksponatów fajansu, oświetlenie, logistykę, przykładowe ścieżki zwiedzania,
b) wizualizacje 3D powinny być przygotowane w formie plansz o wymiarach: max 100 cm / 70 cm (poziom/pion). Plansze powinny zawierać opisy. Ilość plansz – minimum 3, max 10 – na każdą kondygnację.
c) część graficzną należy zapisać w wersji elektronicznej i dołączyć do części opisowej, nagraną na nośniku CD lub DVD,
d) pod względem graficznym Projekt Koncepcyjny musi cechować spójność informacji tekstowej oraz rysunkowej z tematyką konkursu.
3. Portfolio – przykładowe prace Uczestnika konkursu wraz ze wskazaniem miejsca ich realizacji.

Kompletne zgłoszenie, tj.: wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa, Projekt Koncepcyjny (komplet tj. część opisowa, część kosztorysowa i część graficzna nagrana na nośniku CD/DVD) oraz portfolio należy przesłać pocztą tradycyjną/ dostarczyć na adres Organizatora.

Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń:
Zgłoszenia do konkursu, należy przesłać / dostarczyć w zamkniętej teczce/ paczce/ kopercie, na adres:
Urząd Miasta Włocławek, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
z dopiskiem Konkurs na Projekt Koncepcyjny

Termin: do 18 maja 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek).

Sposób oceniania Projektów Koncepcyjnych:
Projekty zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez sąd konkursowy złożony m.in. z przedstawicieli:
a) Urzędu Miasta Włocławek, m.in. Architekta Miejskiego, Plastyka Miejskiego, przedstawicieli Wydziałów: Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Rewitalizacji, Inwestycji
b) Centrum Kultury Browar B. we Włocławku,
c) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej,
d) Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku

Sąd konkursowy oceniać będzie:
a) zgodność projektów koncepcyjnych z tematyką konkursu i wytycznymi merytorycznymi,
b) atrakcyjność scenariusza interaktywnej strefy historyczno-wystawowej z punktu widzenia odbiorcy,
c) oryginalność i innowacyjność aranżacji przestrzeni interaktywnej strefy historyczno-wystawowej
d) spójność programowa pracy konkursowej
e) poziom merytoryczny pracy konkursowej

Decyzje sądu konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu sądu konkursowego nie przysługuje odwołanie.

Ogłoszenie wyników: do 29 maja 2020 r.

Wypłata nagrody oraz wykonanie uszczegółowienia Projektu Koncepcyjnego przez laureata do 30 czerwca br.

Pełna, szczegółowa dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora.

Informacje związane z konkursem można uzyskać telefonicznie oraz mailowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Kulińska, tel. 604 261 613, 54 414 42 06, e-mail: akulinska@um.wloclawek.pl
Joanna Rudek, tel. 54 414 44 10, e-mail: jrudek@um.wloclawek.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.wloclawek.pl

Inne konkursy na projekty koncepcyjne znajdziecie w dziale konkursów artystycznych

Kontakt

Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
tel. 604 261 613
poczta@um.wloclawek.pl
www.wloclawek.pl