Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • artystyczne12
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie46
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa11
 • samorząd24
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej ZPKWM

organizator:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2018

Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej ZPKWM

Celem konkursu jest wyłonienie projektu materiałów graficznych identyfikujących ZPKWM.

W skład projektu identyfikacji wizualnej wchodzą:
a) Logotyp ZPKWM,
b) logotypy 11 parków krajobrazowych (PK) wchodzących w skład zespołu,
c) papier firmowy,
d) koperta,
e) wizytówki oraz
f) tablice informacyjne do biur.

Opracowane logotypy przeznaczone będą do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności logotyp ZPKWM umieszczany będzie na papierze firmowym i innych materiałach promocyjnych, poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, gadżetach okolicznościowych, naszywkach na mundury, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.

Logotypy ZPKWM oraz PK powinny nawiązywać do bogactwa przyrodniczego lub kulturowego regionu. Przykładowe elementy/motywy, które proponowane są do wykorzystania w logotypach PK stanowią załącznik nr 1 do regulaminu. W warstwie informacyjnej logo zawierać musi nazwę parku krajobrazowego lub ZPKWM.

Logotyp ZPKWM będzie funkcjonował samodzielnie, lub wspólnie z napisem „Instytucja Województwa Małopolskiego”, oraz logotypem Województwa Małopolskiego. Zasady opisane są w dokumencie System Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, który jest dostępny pod adresem: www.malopolska.pl.

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w tym m. in. do grafików, projektantów, artystów plastyków, absolwentów, studentów uczelni wyższych oraz uczniów.
Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złoży w terminie pracę konkursową i spełni wymagania określone w Regulaminie. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dostarczenie projektu.
b) dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).
c) dostarczenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

PRACE KONKURSOWE
Celem wzięcia udziału w Konkursie należy dostarczyć pracę konkursową, na którą złożą się:
a) opis logo ZPKWM (idea, znaczenie, symbolika itp.);
b) podstawowe logo ZPKWM w wersji kolorowej;
c) podstawowe logo ZPKWM w wersji monochromatyczne j na białym tle;
d) opis logo 3 wybranych PK (idea, znaczenie, symbolika itp.)- pozostałe 8 logotypów PK zostaną opracowane po rozstrzygnięciu konkursu;
e) podstawowe logo 3 wybranych PK w wersji kolorowej;
f) podstawowe logo 3 wybranych PK w wersji monochromatycznej na białym tle;
g) projekt papieru firmowego formatu a4;
h) projekt koperty C6 (11,4 x 16,2 cm);
i) projekt wizytówki nie przekraczającej wymiarów 5 x 9 cm;
j) projekt tablicy informacyjnej do pomieszczenia biurowego formatu A6, zawierający numer pokoju, imię i nazwisko oraz funkcję osób pracujących w pokoju, logotyp.

Podstawowy logotyp ZPKWM oraz logotypy 3 wybranych PK nie mogą przekraczać pola o wymiarach 15 x 15 cm oraz musi być czytelne przy pomniejszeniu do wysokości 1 cm.
Wszystkie elementy pracy konkursowej muszą być dostarczone w formie elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi: pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF zapisane na nośnikach CD/DVD.

Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących uczestnika Konkursu, poza 4 cyfrowo-literowym kodem zapisanym z tyłu pracy. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa własność wszystkich doręczonych mu nośników, na których praca konkursowa została utrwalona. Prace dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Poprzez złożenie pracy konkursowej uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac poprzez korzystanie z nich przez Organizatora w jakikolwiek sposób zgodny z Regulaminem. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji m. in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach itp. Praca konkursowa powinna być złożona w kopercie oznaczonej 4 cyfrowo-literowym kodem.

Oświadczenie o udziale w konkursie (Załącznik do regulaminu) powinno być złożone razem z pracą w odrębnej kopercie oznaczonej 4 cyfrowo-literowym kodem. Wraz ze złożeniem pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy konkursowej w całości i w części, na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach;
b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
– wszelkie publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora lub Województwa Małopolskiego,
– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

Uczestnik, którego praca zostanie wybrana, zaprojektuje brakujących 8 logotypów dla pozostałych parków krajobrazowych, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Wszystkie elementy pracy konkursowej z dopiskiem na kopercie „Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej ZPKWM – nie otwierać” wraz z oświadczeniami stanowiącymi Załaczniki nr 2 i 3 do Regulaminu należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 15.30 na adres oddziałów ZPKWM w Krakowie, Tarnowie lub Starym Sączu (decyduje data wpływu). Dostarczenie prac konkursowych wraz z oświadczeniami jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły z przyczyn od niego nie zależnych. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Oceny formalnej prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z 7 osób.
Przy ocenie Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) kryterium nawiązania do przyrodniczego i/lub kulturowego charakteru PK lub ZPKWM – 20 pkt.
b) kryterium estetyki – wyjątkowość koncepcji graficznej – 10 pkt.
c) kryterium funkcjonalności – zapewnienie możliwości edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych – 10 pkt.
Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać maksymalnie 40 punktów dla każdej pracy konkursowej. Zwycięzcą Konkursu zostanie autor pracy, która zdobędzie łącznie największą sumę punktów. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez dwa lub większą liczbę zgłoszonych prac, rozstrzyga decyzja Dyrektora ZPKWM. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu bez podawania przyczyny. Organizator ma prawo unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

NAGRODA
W Konkursie przewidziana została jedna nagroda, którą stanowi zawarcie przez Organizatora umowy o eksploatację projektu identyfikacji wizualnej za wynagrodzeniem w wysokości 3.500 PLN brutto. Umowa zawierać będzie postanowienie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych, do pracy konkursowej oraz pozostałych logotypów oraz oświadczenie wybranego Uczestnika o gotowości do współpracy merytorycznej i realizacyjnej z Organizatorem, mającej na celu ostateczne opracowanie i wykonanie zwycięskiego projektu.Warunkiem podpisania Umowy jest przystąpienie przez wybranego Uczestnika do jej podpisania w terminie wskazanym przez Organizatora, nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, nie wcześniej jednak niż po przekazaniu kompletu materiałów. Poprzez przystąpienie do podpisania Umowy należy rozumieć stawienie się przez wybranego Uczestnika w miejscu i czasie wskazanym w pisemnym wezwaniu Organizatora. W razie nieprzystąpienia do podpisania Umowy przez Uczestnika bez usprawiedliwienia doręczonego Organizatorowi przed terminem podpisania Umowy, za zwycięzcę Konkursu uważany będzie Uczestnik, który zdobył kolejną, najwyższą liczbę punktów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 lutego 2018 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w drodze korespondencji e-mail na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

PRAWA AUTORSKIE
Uczestnik, którego praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora do ostatecznej realizacji, w Umowie zobowiąże się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do wszelkich elementów projektu, wraz z prawem do korzystania i zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub wideo, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. a – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
– wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
– wszelkie publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora lub Województwa Małopolskiego lub osób trzecich;
– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, Uczestnik, którego praca konkursowa zostanie wybrana, w Umowie wyrazi zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw osobistych do projektu, według potrzeb Organizatora na zasadach określonych Umowie, z zastrzeżeniem zachowania przez Uczestnika prawa do oznaczenia autorstwa projektu w sposób zwyczajowo przyjęty przy utworach tego rodzaju.

DODATKOWE INFORMACJE
We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem mailowym sekretariat@zpkwm.pl.

Informacje pochodzą ze strony: bip.malopolska.pl

Kontakt

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
ul. Vetulaniego 1A
31–227 Kraków
tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21
krakow@zpkwm.pl
bip.malopolska.pl

Dokumenty

do pobrania