Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt graficzny plakatu Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

organizator:

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.01.2018

Konkurs na projekt graficzny plakatu Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu 40. Jubileuszowego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem promującym 40. Jubileuszowy Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie brały udziału w innych konkursach. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić od jednego do trzech (maksymalnie) projektów.

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

Projekt graficzny plakatu powinien zawierać: grafikę autorską, oraz pozostałe elementy obowiązkowe:

– nazwę wydarzenia: 40. Jubileuszowy Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

– datę festiwalu: 11 – 15 lipca 2018 ,

– program pro-forma (patrz załącznik; teksty40SFMD),

– sześć „partnerskich” logo pro-forma (patrz załącznik; grafiki40SFMD),

– adres strony internetowej www.festiwal.wstarymsaczu.pl.

Autorska grafika obowiązkowo powinna eksponować następujące komunikaty:
1. jubileusz (40 edycja)
2. muzyka dawna

Autorska grafika opcjonalnie może (nie musi) prezentować następujące komunikaty:
3. Stary Sącz (jako miejsce festiwalu)
4. Splendor patriae (tegoroczne motto)

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl , w tytule e-maila należy napisać: Konkurs: plakat 40. Jubileuszowy Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.

W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 29 stycznia 2018 roku włącznie.
W przypadku jeśli na konkurs wpłynie mniej niż 40 prac organizator może wydłużyć czas trwania konkursu.

Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy (prewkę) projektu plakatu proporcjonalnie pomniejszony w stosunku do oryginalnego wymiaru (980×680 układ pionowy) w formacie JPG, którego wielkość nie powinna przekraczać 2 MB. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia oraz imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i telefon kontaktowy autora.

Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace, a po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu nadsyłania prac poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego i wyróżnionych projektów.
Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć do Organizatora plakat tzw. „ślepy” (bez programu pro-forma i „partnerskich” logo pro-forma) w skali 1:2 tj. o wymiarach 680 x 490 mm (+ 2 mm spadów), w formacie JPG, CMYK, rozdz. 200 dpi, a po ustaleniu ostatecznego programu festiwalu (skład zespołów) i partnerów i sponsorów w ciągu 7 dni od dostarczenia brakujących elementów obowiązkowych plakatu końcowy projekt plakatu, jako plik graficzny PDF, rozm. 680 x 980 mm (+ spad 4 mm), CMYK, rozdzielczość 300 dpi.

Z chwilą zamknięcia konkursu, Autor nagrodzonej pracy (plakatu) udzieli Organizatorowi konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania pracy w następujący sposób:
-używania i wykorzystania w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej oraz gospodarczej,
-utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi,
-zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
-publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
-wykorzystania przez Organizatora projektu lub jego elementów składowych do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z Festiwalem,
-wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworu (plakatu), umieszczania w Internecie,

Dodatkowo w okresie 5 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu Organizator zleci Autorowi przygotowanie od 3 do 9 projektów graficznych różnych elementów promocyjnych i identyfikacyjnych opartych na motywie graficznym zwycięskiego plakatu takich jak np.: baner, reklama prasowa, nagłówek, okładka folderu itp. w zryczałtowanej cenie 250 zł brutto za każdy wariant/projekt.

Kryteria oceny

Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą Organizatorzy Festiwalu. Komisja, biorąc pod uwagę wartość artystyczną i jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu oraz wskaże dwa projekty wyróżnione. Decyzja Komisji jest niepodważalna. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Warunki ogólne

Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną  z tego tytułu. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.

Nagroda

Za zwycięski projekt zostanie przyznana pieniężna nagroda główna w wysokości 2.500,00 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100). W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt. Przewiduje się także przyznanie dwóch równorzędnych wyróżnień w wysokości 500,00 PLN brutto (pięćset złotych 0/100), w tym jednego dla artysty młodego pokolenia (kryterium spełniają osoby urodzone w 1993 roku lub latach późniejszych), przy czym nie ma obowiązku przyznania wyróżnienia dla artysty młodego pokolenia w przypadku jeśli nagroda główna przypadnie osobie urodzonej w 1993 roku lub latach późniejszych. Wypłata 80% kwoty z tytułu nagrody głównej oraz 100% kwoty wyróżnień nastąpi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Wypłata pozostałych 20% z tytułu nagrody głównej nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania i zaakceptowania przez Organizatora końcowego projektu plakatu.

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

Postanowienia końcowe

Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, festiwalu oraz na Facebooku. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. We wszystkich sprawach spornych decyduje Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: ckis.stary.sacz.pl

Kontakt

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
ul. Rynek 5
33-340 Stary Sącz

dyrektor@ckis.stary.sacz.pl
ckis.stary.sacz.pl

Dokumenty

do pobrania