Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace związane z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu

organizator:

Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.08.2018

Konkurs na prace związane z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.

W Konkursie oceniane są w osobnych kategoriach:
a) prace magisterskie;
b) rozprawy doktorskie.

Ocenie będą podlegać prace i rozprawy napisane i obronione w roku danej edycji Konkursu lub w roku poprzedzającym. Do Konkursu prace i rozprawy zgłaszają ich Autorzy. Prace, zgłoszone do Konkursu, nie mogą zostać opublikowane w całości przed ogłoszeniem wyników Konkursu. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace, związane merytorycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli (przede wszystkim Jerzego Giedroycia) oraz związanych z Instytutem Literackim twórców. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w innych językach, pod warunkiem jednoczesnego nadesłania ich kompletnego tłumaczenia na język polski. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

Prace należy nadsyłać na adres:
Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja
kultura@kultura.fr
w terminie do 1 sierpnia br. w formie wydruku papierowego (1 egzemplarz) oraz pliku .doc, zapisanego na nośniku elektronicznym (pendrive lub płyta CD).

Do nadesłanej pracy dołączyć należy:
a) kopie 2 recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami),
d) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.
O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Autorzy prac, z chwilą ich przekazania na Konkurs, upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 30 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w sieci Internet, bez wynagrodzenia. Autorzy nagrodzonych w Konkursie prac, z chwilą ogłoszenia jego wyników upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 70 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w sieci Internet, bez wynagrodzenia.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Organizator nie zwraca złożonych prac.

Nadesłane wnioski są sprawdzane pod względem formalnym przez Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Jury, powoływanemu przez Zarząd Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA, zwanemu dalej Jury, które dokonuje oceny zgłoszonych prac oraz typuje kandydatów do Nagrody.

W skład Jury wchodzą:
1) Bogumiła Berdychowska;
2) dr hab. Rafał Habielski;
3) Wojciech Sikora;
4) prof. Rafał Stobiecki;
5) dr Marek Żebrowski.
Skład Jury może być zmieniany decyzją Zarządu Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA.

Jury ocenia nadesłane prace pod względem:
1) zgodności z tematem;
2) umiejętności posługiwania się warsztatem naukowym i znajomości dotychczasowego dorobku badawczego;
3) trafności i sposobu interpretacji tematu;
4) nowatorstwa i oryginalności;
5) sprawności stylistycznej;
6) atrakcyjności dla czytelników.
Zasady pracy Jury określa odrębny regulamin.

Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7.000 (siedem tysięcy) PLN (brutto).
Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto).
Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).

Jury może podjąć decyzję o:
a) przyznaniu nagrody głównej autorowi jednej pracy magisterskiej i autorowi jednej pracy doktorskiej;
b) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach;
c) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach i przyznać nagrodę lub nagrody specjalne w wysokości, których suma nie przekroczy 17.000 PLN.
5. Decyzja Jury Konkursu ogłaszana jest nie później, niż do 31 grudnia roku danej edycji Konkursu.

Informacja pochodzi ze strony: kulturaparyska.com

Kontakt

Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
tel. (33) 139 621 904
kontakt@instytutliteracki.com
kulturaparyska.com