Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę z zakresu teledetekcji środowiska

organizator:

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.09.2018

Konkurs na pracę z zakresu teledetekcji środowiska

Organizatorem Konkursu jest Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zwany dalej Organizatorem.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu teledetekcji środowiska. Konkurs odbędzie się w ramach XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji „WSPÓŁCZESNA TELEDETEKCJA W BADANIACH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO”, zwanej dalej Konferencją, w dniach 24-25.09.2018 roku podczas specjalnej konkursowej sesji posterowej.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w okresie od 01.10.2016 r. do 16.09.2018 r. w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich szkół wyższych, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą (4,0).

Prace zgłaszane do Konkursu muszą dotyczyć tematyki teledetekcji środowiska. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy po uzyskaniu zgody jej promotora.

Zgłoszone prace magisterskie należy opracować i zaprezentować w formie posteru w formacie A1 w układzie pionowym. Poster musi zawierać cele, metodykę, wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań z
zakresu teledetekcji środowiska, a także nazwisko autora i promotora pracy oraz nazwę uczelni, w której obroniono pracę.

Organizator nie zwraca posterów po konkursie. Osoby zgłaszające prace nie mają obowiązku uczestniczenia w Konferencji.

Zgłoszenia prac autorzy dokonują poprzez przesłanie na adres konferencja.teledetekcja@geo.uni.lodz.pl do dnia 16.09.2018 następujących dokumentów:
– formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
– zaświadczenia wydanego przez pracownika dziekanatu Uczelni, potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu),
– oświadczenia autora pracy o zgodności treści posteru z treścią pracy przedstawionej do Konkursu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu),
– oświadczenia promotora pracy o zgodności treści posteru z treścią pracy przedstawionej do Konkursu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu),
– elektronicznej wersji posteru w pliku PDF

Wszystkie dokumenty wymagające podpisu zgłaszającego lub osób trzecich powinny zostać wydrukowane, podpisane a następnie zeskanowane i załączone do zgłoszenia.

Autorzy zgłoszonych prac mają obowiązek dostarczenia wydrukowanego posteru osobiście lub pocztowo do dnia 24.09.2018r. do godz. 9.00 na adres:
Zakład Geoinformacji
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

Prace magisterskie, których postery zostaną dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pracy do konkursu w przypadku niespełnienia warunków merytorycznych lub formalnych.

Wyboru najlepszej pracy dokonają w formie ankiety Uczestnicy Konferencji oraz Komisja Konkursowa.

W ankiecie Uczestnicy Konferencji będą przyznawać punkty za oryginalność i poprawność zastosowanej metodyki badań oraz formę ich przedstawienia w postaci posteru.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie obrad drugiego dnia Konferencji (przed warsztatami).

Laureat Konkursu otrzyma dyplom „Złoty Piksel” oraz rzeczową nagrodę od ESRI. Nagroda zostanie wręczona na miejscu po ogłoszeniu wyników, a w razie nieobecności laureata, zostanie przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: ptgeo.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Geograficzne
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. 22 826 17 94
konferencja.teledetekcja@geo.uni.lodz.pl
ptgeo.org.pl

Dokumenty

do pobrania