Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci64
 • absolwenci70
 • doktoranci16
 • naukowcy15
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne20
 • naukowe45
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa13
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie o problemach pracy i polityki społecznej

organizator:

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2022

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie o problemach pracy i polityki społecznej

Zgłoszenia do konkursu dokonuje pro­mo­tor pracy, dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jednostki. Zgłosze­nie pracy do konkursu wymaga przesłania:

 • rekomen­dacji pro­mo­tora (bądź opiekuna naukowego pracy, dyrek­tora jed­nos­tki lub dziekana wydzi­ału) zaw­ier­a­jącej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy;
 • pracy stanow­iącej przed­miot zgłoszenia (wydruk w dwóch egzem­plarzach oraz w wer­sji elek­tron­icznej w pliku PDF),
 • danych kon­tak­towych autora pracy (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kore­spon­dencji, numer tele­fonu) wraz ze zgodą na ich przetwarzanie w celu niezbęd­nym do real­iza­cji konkursu.

Pracę można zgłosić tylko do jed­nej edy­cji konkursu.
Pro­mo­tor może wskazać najwyżej dwie prace w ramach jed­nej edy­cji konkursu.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 15 wrześ­nia 2022 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).

Zgłosze­nie należy kierować pod adresem:
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa

z dopiskiem na kop­er­cie „Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i doktorskie”

Szczegółowe infor­ma­cje:
e-mail: konkursmgrdr@ipiss.com.pl
tel.: (+48 22) 53 67 513

Informacje o konkursie  pochodzą ze strony: ipiss.com.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa
tel.: (+48 22) 53 67 513
konkursmgrdr@ipiss.com.pl
ipiss.com.pl

Dokumenty

do pobrania