Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę magisterską z zakresu pedagogiki

organizator:

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

Konkurs na pracę magisterską z zakresu pedagogiki

I. Cele konkursu.

 1. Promowanie młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych, szczególnie opisujące zjawiska, tendencje, konsekwencje oraz zachodzące procesy wychowawcze w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 10–20 lat.
 2. Popularyzacja praktycznego wykorzystania pedagogicznej wiedzy akademickiej.
 3. Zachęcenie studentów ostatnich roczników kierunków pedagogicznych do podzielenia się swoimi badaniami z szerszym odbiorcą.

II. Organizatorzy konkursu.

 1. Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.
 2. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty – Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego – dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – Pani Poseł Ewa Wolak.
 3. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik „Wychowawca”.
 4. Partnerem konkursu jest Plagiat.pl Sp. z o.o. oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.
 5. Fundatorem nagród jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz oraz Pani Poseł Ewa Wolak.

III. Ogólne warunki udziału w konkursie.

 1. Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych z terenu całej Polski.
 2. Regulamin Konkursu jest zgodny z Ustawą dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Oryginalność tekstów zgłoszonych prac zostanie sprawdzona przez Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w latach (kalendarzowych) 2011, 2012, 2013 i które otrzymały ocenę łączną (praca oraz obrona) co najmniej dobrą, a które nie były zgłoszone do wcześniejszej edycji Konkursu.
 5. Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub przez promotorów – jednak z zachowaniem wszystkich punków Ogólnych warunków udziału w konkursie.
 6. Zgłoszenie, zgodne ze wzorem w punkcie 7 należy kierować przesyłką zwykłą lub osobiście na adres:

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
ul. S. Worcella 25-27
50-448 Wrocław
z dopiskiem „Konkurs prac magisterskich WSW”

7. Zgłoszenie powinno obejmować:

 • Jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie.
 • Płytę CD z pracą magisterską zapisaną w formacie doc.
 • Dane o autorze, tzn.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko Promotora, nazwę uczelni i wydział na którym obroniono pracę.
 • Zaświadczenie lub inne potwierdzenie wydane przez władze uczelni, podające datę obrony pracy i potwierdzające uzyskaną ocenę.
 • Zgodę i oświadczenia autora pracy o poniższej treści:

Oświadczenia autora pracy
Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy i przyjmuję warunki konkursu organizowanego przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zawarte w Regulaminie. Wyrażam zgodę na sprawdzenie mojej pracy przez Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl oraz wyrażam zgodę na powielenie wybranego przez organizatora fragmentu pracy z zachowaniem praw autorskich.

Data: ……..             Podpis: ……..

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców na najlepszą pracę magisterską z zakresu pedagogiki. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do wglądu do moich danych i możliwości ich przetwarzania.

Data: ……..             Podpis: ……..

8. Prace można składać od dnia 1 listopada 2012 do dnia 28 lutego 2013. Decyduje data
przyjęcia pracy.
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.04.2013 na stronie internetowej: 
http://www.wychowawcy.wroclaw.pl
10. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o przyjęciu zgłoszenia i wynikach
Konkursu za pomocą poczty elektronicznej.
11. Po Konkursie nadesłane prace przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia. Na wniosek
właściciela praca magisterska może zostać zwrócona.
12. Wręczenie nagród i posumowanie Konkursu będzie miało miejsce podczas specjalnej
uroczystości we Wrocławiu.

IV. Ocena prac.

 1. Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Razem Komisję tworzą trzy osoby spośród których zostanie wybrany Przewodniczący Komisji. Każdy z członków Komisji oceni każdą pracę w skali od 1 (min.) do 10 (max.) stosując kryteria z punktu 2.
 2. Główne kryteria oceny prac:
 • poprawność zastosowania metodyki naukowej, analizy danych, (tj. sposobów zbierania materiału empirycznego, jego analizowania oraz formułowania wniosków),
 • walory naukowe, poznawcze i praktyczne pracy,
 • atrakcyjność tematyki, ocena sformułowanych wniosków.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo, w sytuacji wyjątkowej do zmiany sposobu
oceny prac.

V. Nagrody.

 1. W Konkursie nagrodzone będą tylko dwie prace które zdobyły najwyższą ilość punktów przyznaną przez Komisję konkursową. Za I miejsce przewidziana jest nagroda pieniężna 500 zł, oraz nagroda rzeczowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Za II miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa p. Poseł Ewy Wolak.
 • nagroda główna dla najciekawszej pracy: nagroda pieniężna w wysokości 500 zł, nagroda rzeczowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz publikacja skrótu pracy w Miesięczniku „Wychowawca”,
 • wyróżnienie dla drugiej najciekawszej pracy: nagroda rzeczowa p. Poseł Ewy Wolak.

2. Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o udziale w Konkursie.

VI. Uwagi końcowe.

 1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów) w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz umieszczanych na stronach internetowych.
 2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja konkursowa.
 3. Oficjalna strona internetowa Konkursu to: http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl

Informacje pochodzą ze strony www.wychowawcy.wroclaw.pl

Kontakt

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
ul. S. Worcella 25-27
50-448 Wrocław
tel. 71 311 40 10
biuro@wychowawcy.wroclaw.pl
www.wychowawcy.wroclaw.pl