Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę magisterską z bioinformatyki

organizator:

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2019

Konkurs na pracę magisterską z bioinformatyki

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłosiło Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki.

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie
● Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r.
● Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 stycznia 2019 roku.
● Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres: konkurs.mgr@ptbi.org.pl. Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy, nazwisko i afiliację promotora, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział), zastosowane sposoby upowszechnienia wyników ( publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne) oraz j ako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
● Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu.
W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Oceny prac dokonują niezależni Recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową. Każda praca oceniana
jest przez dwóch Recenzentów, ostateczna ocena jest średnią z ich ocen. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa ptbi.org.pl.

W obecnej edycji Konkursu przewidziano: nagrodę główną dla najlepszej pracy magisterskiej w wysokości 1000 zł (brutto), zwolnienie autora z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2019 oraz zwrot kosztów udziału w Sympozjum, oraz do dwóch wyróżnień nagrodzonych nagrodą w wysokości 500 zł (brutto) każda oraz zwolnieniem autorów z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2019 i zwrotem kosztów udziału w Sympozjum. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Komisja może nie przyznać części nagród.

Zdobywca nagrody głównej lub wyróżnienia zobowiązany jest do wygłoszenia referatu przedstawiającego wyniki zawarte w nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia
Konkursu, a także do sporządzenia streszczenia swojej pracy (plik PDF, 2−3 strony w języku polskim) w celu zamieszczenia go na stronie internetowej Towarzystwa. Streszczenie należy nadesłać na adres
zarzad@ptbi.org.pl najpóźniej do dnia rozpoczęcia danego Sympozjum. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie powyższych zobowiązań.

Skład Komisji Konkursowej

 • prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska
 • dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)
 • dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska

Kryteria oceny prac

 • Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−10 pkt.)
 • Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−20 pkt.)
 • Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−20 pkt.)
 • Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−20 pkt.)
 • Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−20 pkt.)

Informacje pochodzą ze strony: www.ptbi.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa

konkurs.mgr@ptbi.org.pl
ptbi.org.pl