Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę magisterską o Bolesławcu

organizator:

Urząd Miasta Bolesławiec

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.12.2016

Konkurs na pracę magisterską o Bolesławcu

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłosił X edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Prace należy zgłaszać do dnia 16 grudnia 2016 r.

Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2014/2015 i 2015/2016 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.
Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które Dziekan Wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić do Konkursu (poprzez szkołę/uczelnię) tylko jedną pracę. Nie można zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41 osobiście lub drogą pocztową do dnia 16 grudnia 2016 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Na kopercie należy dopisać: „KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DOKTORSKĄ”.

Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać:
– 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej,
– zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD),
– potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni,
– recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,
– wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.boleslawiec.eu oraz w załączniku poniżej),
– jednostronicowe streszczenie pracy,
– oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków Konkursu zawartych w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Urząd Miasta Bolesławiec lub jednostki organizacyjne, po korekcie redakcyjnej,
– oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy,
– w przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych (magisterskich) uzyskanych za granicą potwierdzenie zgodne z procedurą określoną w art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 ze zm.),
– w przypadku prac doktorskich obronionych za granicą potwierdzenie zgodne z procedurą określoną w art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1852 ze zm.).

Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszone prace, muszą być napisane lub przetłumaczone na język polski.
Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Bolesławiec. Członkowie Kapituły nie mogą być promotorami zgłoszonych prac. Konkurs odbędzie się, jeśli wpłyną co najmniej trzy prace spełniające wymogi formalne.

W przypadku zgłoszenia do Konkursu mniej niż trzech prac, Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość:

 • odstąpienia od Konkursu lub wydłużenia naboru prac
 • w ramach X edycji Konkursu do 15 grudnia 2017 roku oraz rozszerzenia grupy osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2016/2017.

Decyzja o realizacji Konkursu (odstąpieniu bądź wydłużeniu naboru) zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła Konkursu, którą reprezentują przedstawiciele:

 • Kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby),
 • Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby).
 • Sekretarzem Kapituły Konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Bolesławiec nie wchodzący w skład Kapituły.

Kapituła większością głosów wybiera laureata lub laureatów Konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości (netto):

 • I nagroda 3 000 zł (trzy tysiące złotych),
 • II nagroda 2 000 zł (dwa tysiące złotych),
 • III nagroda 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1.000 zł: (jeden tysiąc złotych).

Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec i szeroko rozpowszechnione.
Uczelnie reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2017 r.

W przypadku wydłużenia naboru w ramach X edycji Konkursu rozstrzygnięcie nastąpi do 31 stycznia 2018 r.
Decyzja o wyborze laureatów będzie podana w protokole obrad Kapituły i przedstawiona zostanie przy ogłoszeniu wyników Konkursu.
O terminie ogłoszenia wyników Konkursu uczestnicy, promotorzy, władze uczelni, które zgłosiły prace, zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu).
Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi, a po rozstrzygnięciu przekazane zostaną do Biblioteki Muzealnej znajdującej się w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Informacje pochodzą ze strony: bolesławiec.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bolesławiec
ul. Rynek 41
59-700 Bolesławiec
tel. (75) 645 64 00, 645 65 61
jakubczyc@um.boleslawiec.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

karta_zgłoszeniowa