Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na pracę magisterską, licencjacką i podyplomową związaną z Zaborami

organizator:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.11.2012

Konkurs na pracę magisterską, licencjacką i podyplomową związaną z Zaborami

Konkurs na pracę magisterską, licencjacką i podyplomową związaną z Zaborami

Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Burmistrz Brus zapraszają do udziału w Konkursie na pracę magisterską, licencjacką i podyplomową związaną z Zaborami

REGULAMIN

konkursu na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami

 1. Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Burmistrz Brus.
 2. Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne, wykorzystanie plonu pokonkursowego do wypracowania strategii rozwoju Zaborów oraz promocji regionu.
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci, absolwenci, którzy złożyli i obronili prace w latach ubiegłych i w roku bieżącym do 30 października 2012r.
 4. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć Zaborów w zakresie:                               
  • zrównoważonego rozwoju;
  • ekologii,
  • turystyki,
  • ochrony przyrody,
  • kultury i tradycji regionu,
  • innej tematyki związanej z Zaborami.
 5. Fundusz nagród jest tworzony przez Organizatorów Konkursu. Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla zwycięzców Konkursu:
  • autor najlepszej pracy – nagroda o wartości 1500,00zł;
  • za II miejsce – nagroda o wartości 500,00zł;
 6. Za termin ogłoszenia Konkursu przyjmuje się 10 września 2012 roku. Termin zakończenia Konkursu określa się na 9 listopada 2012 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2012 roku. O terminie i miejscu rozstrzygnięcia zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy.
 7. Egzemplarz pracy przekazanej na Konkurs staje się własnością organizatora Konkursu, nie podlega zwrotowi i pozostaje w archiwum ZTN.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korzystania i udostępniania treści pracy (z podaniem autora).
 9. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest złożenie jednego egzemplarza pracy/ksero pracy (w oprawie miękkiej lub twardej w formie pisemnej) wraz z wersją elektroniczną, załączenie streszczenia pracy nie przekraczającego objętości jednej strony formatu A4, wypełnionego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 (dostępny do pobrania na stronie internetowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego http://www.ztn.com.pl/ w zakładce Lokalny Program Ekologiczny i Gminy Brusy http://brusy.pl/ ) oraz załączenie przez Uczestnika podpisanego oświadczenia o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z godnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Gminę Brusy w sprawach związanych z konkursem na najlepszą pracę magisterską i licencjacką”.
 10. Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów w składzie co najmniej 3 osób.
 11. Najważniejsze kryteria oceny pracy:
  • związek z Zaborami;
  • wartość poznawcza pracy;
  • wartość źródłowa i dokumentacyjna;
  • oryginalność tematu;
  • przydatność i zastosowanie w praktyce.
 12. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu Konkursu.
 13. Prace z wymienionym wyżej oświadczeniem należy składać:
  • w siedzibie ZTN: ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy lub
  • w urzędzie Gminy Brusy: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy z dopiskiem Konkurs na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową o Zaborach lub
  • przesłać na adres: ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy
 14. Bliższych informacji na temat Konkursu można uzyskać od Krzysztofa Zabrockiego tel.: 791 764 247, ztn@ztn.com.pl.
 15. Organizatorzy przewidują kolejne edycje Konkursu w latach następnych.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji.

Informacje pochodzą ze strony www.ztn.com.pl

Kontakt

Zaborskie Towarzystwo Naukowe
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy

ztn@ztn.com.pl
www.ztn.com.pl