Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą rewitalizacji

organizator:

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą rewitalizacji

W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani studenci II stopnia oraz absolwenci. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianym problemom teorii i praktyki w zakresie rewitalizacji.

Konkurs skierowany jest do magistrów oraz osób, które w określonym niżej terminie uzyskały pozytywną recenzję swojej pracy magisterskiej. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które obroniły pracę magisterską nie wcześniej niż 1 września 2016 roku. W przypadku prac nieobronionych istnieje możliwość zgłaszania w konkursie tych, które zostały ostatecznie zatwierdzone przez promotora i pozytywnie zrecenzowane. Zgłoszeń prac konkursowych mogą dokonywać wyłącznie ich autorzy.

Zgłoszenie z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską” należy składać w Sekretariacie Krajowego Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres KIPPiM do 31 października 2018 roku do godz. 24:00. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) jeden egzemplarz wydrukowanej pracy magisterskiej,
b) jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub PDF),
c) kompletnie wypełniony formularza zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu),
d) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski; streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy,
e) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ukończenie studiów (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) lub zaświadczenie wydane przez promotora pracy (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu).Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zatrzymania przesłanych prac.

Zasady wyłonienia laureatów

Najlepsza praca magisterska zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową.
Przy ocenianiu prac dyplomowych pod uwagę będzie brana:
a) Aktualność i ważność problematyki,
b) Teoretyczna wartość pracy,
c) Praktyczna użyteczność pracy,
d) Nowatorski i twórczy charakter pracy,
e) Ocena formalnej strony pracy.
Komisja dokonuje wyboru prac zwykłą większością głosów. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.

Nagrody

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
a) za najlepszą pracę magisterską – nagrodę finansową o wartości 2000 zł,
b) w uzasadnionych przypadkach przyznane będą także nagrody specjalne i wyróżnienia.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 listopada 2018 roku. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz V Kongresu Rewitalizacji. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailem lub listownie o otrzymaniu nagrody i dokładnym terminie jej wręczenia. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2018 roku podczas trwania V Kongresu Rewitalizacji.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia więcej niż jednej nagrody w danej kategorii lub nie przyznania jej wcale. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że zgłoszona przez niego praca nie stanowi jego samodzielnej pracy. Warunki Konkursu mogą ulec zmianom wyłącznie z przyczyn formalno-prawnych wskazanych przez Komisję.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: rewitalizacja.miasta.pl

Kontakt

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45
03-728 Warszawa
tel. 12 634 23 46 wew. 41
rewitalizacjakongres@irm.krakow.pl
rewitalizacja.miasta.pl

Dokumenty

do pobrania