Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe związane z Zaborami

organizator:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Konkurs na prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe związane z Zaborami

Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Gmina Brusy.
Celem Konkursu jest zebranie i wyróżnienie prac związanych z tematyką Zaborów. Ponadto celem jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają możliwość publikacji całości bądź fragmentów nagrodzonych prac konkursowych w materiałach promujących gminę Brusy oraz region Zaborów.
W Konkursie w 2015r. mogą wziąć udział wszystkie prace obronione do dnia 31.08.2015r. (również z lat ubiegłych), jeśli tylko nie brały udziału w I, II i III edycji Konkursu.
Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć Zaborów w zakresie:
 • zrównoważonego rozwoju
 • ekologii,
 • turystyki,
 • ochrony przyrody,
 • kultury i tradycji regionu,
 • innej tematyki związanej z Zaborami.
Fundusz nagród jest tworzony przez Organizatorów Konkursu. Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla zwycięzców Konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w Konkursie.
Warunkiem otrzymania nagród przez laureatów jest osobiste uczestnictwo w rozstrzygnięciu Konkursu, o którego terminie uczestnicy zostaną powiadomieni przynajmniej 10 dni wcześniej. W wyjątkowych wypadkach losowych możliwy jest odbiór nagród przez pełnomocnika.
Za termin ogłoszenia Konkursu przyjmuje się 1 czerwca 2015 roku. Termin zakończenia Konkursu określa się na 30 września 2015 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2015 roku.
Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest złożenie dwóch egzemplarzy pracy/ksero pracy (w oprawie miękkiej lub twardej w formie pisemnej) wraz z dwoma egzemplarzami wersji elektronicznej, załączenie dwóch egzemplarzy streszczenia pracy nie przekraczającego objętości jednej strony formatu A4, wypełnionego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 (dostępny do pobrania na stronie internetowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego http://www.ztn.com.pl/ i Gminy Brusy http://brusy.pl/
Najważniejsze kryteria oceny pracy:
 • związek z Zaborami;
 • wartość poznawcza pracy;
 • wartość źródłowa i dokumentacyjna;
 • innowacyjność tematu;
 • przydatność i zastosowanie w praktyce.
Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową o Zaborach osobiście lub drogą pocztową: w siedzibie ZTN: ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy lub w Urzędzie Miejskim w Brusach: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Bliższych informacji na temat konkursu udziela Krzysztof Zabrocki tel.: 791 764 247, ztn@ztn.com.pl oraz Iwona Wałdoch tel.52 396 93 12 promocja@brusy.pl
Informacje pochodzą ze strony: www.brusy.net

Kontakt

Zaborskie Towarzystwo Naukowe
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy
tel. 791 764 247
ztn@ztn.com.pl
www.ztn.com.pl