Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej

organizator:

Veolia Energia Łódź Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 20.03.2018

Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej

Veolia Energia Łódź i Politechnika Łódzka ogłosiły V edycję Konkursu na najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej obronioną w 2017 lub 2018 roku.
Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów Politechniki Łódzkiej energetyką, szczególnie obszarem związanym z produkcją ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu oraz ich dystrybucją.

Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie autorzy prac inżynierskich z dziedziny energetyki, obronionych w latach 2017 lub 2018 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Tematyka pracy powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych obszarów:
• Efektywność energetyczna,
• Stosowanie energii odnawialnych,
• Zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej,
• Usługi związane z ciepłownictwem,
• Produkcja oraz dystrybucja ciepła i energii elektrycznej,
• Eksploatacja aktualnych instalacji energetycznych należących do Veolia Energia Łódź,
• Rozwiązania możliwe do zastosowania w Veolia Energia Łódź w przyszłości.

Veolia Energia Łódź zobowiązuje się udzielić wszelkiego możliwego wsparcia merytorycznego i eksperckiego studentom, którzy dokonają wyboru tematu pracy związanego z jej aktualną lub przyszłą działalnością.

Zgłoszona praca musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań twórczych Uczestnika, a także nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac lub ich
promotorzy, a także przedstawiciele wydziałów Politechniki. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie Deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez autora pracy oraz wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu do dnia 20 marca 2018 roku na adres: Veolia Energia Łódź Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź lub przesłanie skanu Deklaracji uczestnictwa na adres mailowy:
sabrina.naremska@veolia.com, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej”.

Prace zgłaszane do Konkursu powinny być dostarczone do Veolia Energia Łódź w jednym egzemplarzu w formie wydrukowanej i elektronicznej do dnia 20 marca 2018 roku wraz z:
a. recenzjami (lub ich kopiami) prowadzącego pracę dyplomową i recenzenta
oraz
b. streszczeniem pracy (do 5 stron formatu A4).

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową czuwającą nad przebiegiem Konkursu. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Veolia Energia Łódź i Politechniki Łódzkiej. Oceny prac zakwalifikowanych do Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Veolia Energia Łódź oraz przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Każdy członek Komisji dokonuje oceny zgłaszanych prac biorąc pod uwagę następujące elementy:
a. Pragmatyzm – praca opisuje rozwiązania techniczne i organizacyjne – max 15 pkt.
b. Innowacyjność – opisywane w pracy rozwiązania są zgodne z najnowszymi trendami – max 15 pkt.
c. Możliwość wykorzystania treści zawartych w pracy konkursowej w praktycznej działalności firmy Veolia Energia Łódź S. A. – max 15 pkt.

d. Stronę edytorską – 5 pkt.

Końcowa ilość uzyskanych punktów stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen członków Komisji. Maksymalna ilość uzyskanych punktów – 50.

Laureatami Konkursu zostają autorzy prac, którzy uzyskali największą liczbę punktów, lecz nie mniej niż 30.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są następujące nagrody oraz wyróżnienia:
a. za zajęcie I miejsca nagroda w postaci 5-miesięcznego płatnego stażu realizowanego w Veolia Energia Łódź (o wartości 6 850 zł)
b. za zajęcie II miejsca nagroda w postaci 3-miesięcznego płatnego stażu realizowanego w Veolia Energia Łódź (o wartości 4 110 zł)
c. za zajęcie III miejsca nagroda w postaci 1-miesięcznego płatnego stażu realizowanego w Veolia Energia Łódź (o wartości 1 370 zł)

Komisja Konkursowa ma prawo przyznać miejsca równorzędne (w przypadku równej ilości punktów) lub nie przyznać któregoś z miejsc. Organizator konkursu zastrzega sobie
możliwość zmiany wysokości nagród i czasu trwania stażu w przypadku przyznania nagród ex aequo. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2018 roku, dokładny termin i miejsce zostaną ustalone przez Organizatora Konkursu, o czym Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowym wyróżnieniem dla Lauretów konkursu jest możliwość udziału w rekrutacji do programu Veolia Summer School (VSS). VSS to tygodniowy pobyt w kampusie Veolii pod Paryżem, podczas którego uczestnicy zapoznają się z profilem działalności i usługami świadczonymi dla społeczności lokalnych przez spółkę Veolia. Udział w programie umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń ze studentami z różnych kontynentów, których łączy zamiłowanie do czystej energii, wody i środowiska. Podczas warsztatów i wycieczek
uczestnicy VSS mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem instalacji, które wpływają na poprawę komfortu życia milionów ludzi na całym świecie. Koszty związane z udziałem w programie (przelot, noclegi, wyżywienie) pokrywa Organizator.

Warunkiem udziału w rekrutacji do VSS jest:
a. posiadanie statusu studenta lub absolwenta uczelni technicznych,
b. komunikatywna znajomość języka angielskiego lub francuskiego,
c. bardzo dobre wyniki w nauce,
d. aktywność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, szczególne osiągniecia w dziedzinie energetyki, które dodatkowo wpłyną na pozytywną ocenę podczas rekrutacji do VSS.

Nadesłane zgłoszenia konkursowe wraz z załącznikami nie będą zwracane.
Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną: nr tel. 42 675 53 63, e-mail: sabrina.naremska@veolia.com

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zwycięzców Konkursu w środkach masowego przekazu (prasa, Internet itp.) lub w innych materiałach promocyjnych w celach związanych z promocją Konkursu.

Nazwiska Laureatów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora i Politechniki Łódzkiej do dnia 7 maja 2018 roku. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, tytułu i streszczenia pracy oraz nazwy uczelni i wydziału.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony: www.energiadlalodzi.pl

Kontakt

Veolia Energia Łódź Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Jadzi Andrzejewskiej 5
92-550 Łódź
tel. 42 675 53 63
sabrina.naremska@veolia.com
www.energiadlalodzi.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin