Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę dyplomową z prawa sądowego

organizator:

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs na pracę dyplomową z prawa sądowego

Trwa I Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego. Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Patron

Stanisław Bukowiecki (1867-1944) był mężem stanu, działaczem społecznym, doktorem praw, adwokatem, ministrem sprawiedliwości Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 i współorganizatorem sądownictwa w odrodzonej Polsce oraz organizatorem i pierwszym Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939.

Przed I wojną światową jako adwokat reprezentował osoby represjonowane przez władze rosyjskie oraz występował w procesach dotyczących nauczania w szkołach w języku polskim. W tym czasie był także wykładowcą prawa publicznego i administracyjnego na Kursach Naukowych, a następnie wykładowcą prawa publicznego na Wyższych Kursach Handlowych. Angażował się również politycznie – jako działacz Ligi Polskiej, a następnie Ligi Narodowej, Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, a także jako współtwórca Związku Narodowego i Polskiego Zjednoczenia Narodowego.

W 1907 roku zaczął tracić wzrok. Mimo wielu prób leczenia nie udało się zahamować choroby, która doprowadziła do całkowitej utraty wzroku. Wbrew przeciwnościom Stanisław Bukowiecki prowadził ożywioną działalność jako prawnik, polityk, publicysta oraz działacz społeczny. W 1916 r. objął funkcję dyrektora Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, a następnie w 1917 r. objął tekę Ministra Sprawiedliwości w Radzie Regencyjnej, pozostając na stanowisku do 1918 roku. W tym czasie położył podwaliny pod sądownictwo odrodzonej Polski – sądów prawa publicznego i prywatnego, a także Sądu Najwyższego.

Po odzyskaniu niepodległości Stanisław Bukowiecki zbudował od podstaw Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej – instytucję będącą jedną z pierwszych jaskółek odrodzenia się Rzeczypospolitej po ponad wieku niewoli, utworzoną dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 7 lutego 1919 roku. Jako pierwszy i jedyny w okresie międzywojennym Prezes Prokuratorii Generalnej okazał się niezwykle sprawnym organizatorem, któremu udało się zebrać zespół wybitnych prawników wyspecjalizowanych w obronie interesów Skarbu oraz oddanych idei Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. W ten sposób wskrzesił najlepsze tradycje korpusu adwokatów państwa sięgające czasów Królestwa Polskiego. Od reaktywacji w 1919 r. do przerwania działalności w 1939 r. Prokuratoria Generalna RP była główną instytucją odpowiedzialną za obsługę prawną Skarbu oraz państwowych osób prawnych – w tym okresie prowadziła średnio 30 tysięcy spraw sądowych rocznie, a także intensywnie uczestniczyła w mozolnym procesie unifikacji polskiego prawa.

W 1910 roku Stanisław Bukowiecki razem z Różą Czacką założył Towarzystwo Opieki nad Ociemniałym, mające aktualnie swoją siedzibę w Laskach. W 1940 roku został honorowym Prezesem Zjednoczenia Pracowników Niewidomych RP. Prowadził działalność społeczną także na innych polach m.in. kierował bezpłatną biblioteką dla biednych.

Stanisław Bukowiecki był również autorem licznych publikacji z zakresu prawa, polityki i ekonomii m.in.: Naród jako podmiot gospodarstwa społecznego (1911), O urządzaniu hipotek dla drobnej własności (1911), Broszura o uprawnieniach kobiet (1912), Polityka Polski niepodległej. Szkic programu (1922), Liga Narodów a polska racja stanu (1925), Pojęcie Narodu a treść art. 9 konstytucji (1937).

Warunki udziału w Konkursie

Do udziału w Konkursie zaprasza się autorów prac doktorskich i prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nadano w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów lub przedstawicieli władz uczelni za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

1) pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD);

2) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski;

3) formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o autorstwie, oświadczeniem o niezgłoszeniu pracy do innego konkursu oraz zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu;

4) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę odpowiednio tytułu zawodowego magistra albo stopnia naukowego doktora;

5) pozytywną opinię o pracy (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2017 roku na adres:

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską/magisterską.

Nagrody

Autorom najlepszych prac doktorskich oraz prac magisterskich Kapituła przyzna:

 • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł lub w postaci płatnego stażu w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł;
 • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 zł, a także wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień odbędą się w terminie do 15 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa regulamin.

W razie pytań i wątpliwości związanych z Konkursem Organizator prosi o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: janusz.roszkiewicz@prokuratoria.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony: prokuratoria.gov.pl.

Kontakt

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Hoża 76/78
00-682 Warszawa
tel. 0048 (22) 392 31 01
kancelaria@prokuratoria.gov.pl
prokuratoria.gov.pl

Dokumenty

do pobrania