Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

organizator:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Konkurs na pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

Organizatorem konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową: magisterską oraz inżynierską lub licencjacką o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza jest Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Celem konkursu jest:

 • pobudzanie zainteresowań studentów uczelni polskich tematyką rozwoju Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza w kontekście ożywienia obszarów zdegradowanych, dotkniętych zjawiskami kryzysowymi w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym
 • tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym dąbrowianom włączenie się do dyskusji na temat przyszłości Dąbrowy Górniczej oraz proces twórczego innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta
 • promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze prowadzenia rewitalizacji obszarów miasta
 • zwiększenie zainteresowania rewitalizacją i kreowanie pozytywnego wizerunku skutecznych działań na rzecz ożywienia zdegradowanych, zaniedbanych obszarów miasta
 • zachęcanie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego podejmowania tematyki rewitalizacji oraz  rozwoju obszarów Dąbrowy Górniczej w pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich i licencjackich

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych w szkołach wyższych publicznych i nie publicznych na  terenie Polski. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, z zakresu  rewitalizacji lub rozwoju wybranego przez autora fragmentu obszaru Dąbrowy Górniczej. Temat pracy powinien koncentrować się  na problematyce związanej z szeroko traktowanym rozwojem miasta oraz posiadać związek z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów i programów.

Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie i promotorzy za zgodą  autorów. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych, które uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na rozpowszechnianie. Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji konkursu.

Zgłoszenie pracy dyplomowej do konkursu powinno zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem autora pracy dyplomowej o akceptacji warunków konkursu zawartych w regulaminie, wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację pracy dyplomowej lub jej fragmentów (po korekcie redakcyjnej) przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
 • streszczenie pracy dyplomowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów rewitalizacji lub rozwoju Dąbrowy Górniczej oraz opis bibliograficzny (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron)
 • pełny tekst pracy dyplomowej, w wersji drukowanej oraz zapisu elektronicznego (CD lub DVD)
 • potwierdzenie obrony pracy dyplomowej wydane przez władze uczelni lub kserokopię dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez składającego
 • opinie promotora na temat pracy (mile widziana)

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w trwale zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Wydział Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa 2011” do dnia 30 września 2011 roku. O przyjęciu pracy dyplomowej do konkursu decyduje data zarejestrowania wpływu korespondencji w kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

W ocenie prac dyplomowych, Komisja zwracać będzie uwagę m.in. na:

 • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców
 • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Dąbrowy Górniczej wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie miasta
 • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia
 • akcent badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju Dąbrowy Górniczej

Autorom wybranych prac dyplomowych Komisja Konkursowa przyzna:

 • Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę magisterską o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 5.000,00 zł
 • Nagrodę  Prezydenta  Dąbrowy  Górniczej  za  wyróżniającą się pracę inżynierską lub licencjacką o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 3.000,00 zł

Wyniki konkursu oraz data uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz przekazane redakcjom lokalnych mediów.

Informacje pochodzą ze strony www.dabrowa-gornicza.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza


www.dabrowa-gornicza.pl