Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na opowiadania WEIRD FICTION

organizator:

Agharta

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.12.2012

Konkurs na opowiadania WEIRD FICTION

Kon­kurs na opo­wia­da­nie weird fic­tion inspi­ro­wane twór­czo­ścią wiel­kich kla­sy­ków tego gatunku:

Ste­fana Gra­biń­skiego
Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta
Tho­masa Ligottiego

Regu­la­min:

 1. Orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest wydaw­nic­two Agharta wraz z redak­cją por­talu Carpe Noc­tem i HPLovecraft.pl
 2. Ter­min nad­sy­ła­nia prac mija 21 stycz­nia 2013 r.
 3. For­mat: 4 – 12 stron A4, czcionka 12, odstępy mię­dzy wier­szami stan­dar­dowe – 1, pliki w roz­sze­rze­niach: doc, odt, rtf.
 4. Kon­kurs dedy­ko­wany jest S. Gra­biń­skiemu, H.P. Love­cra­ftowi, T. Ligot­tiemu. Prace powinny więc nawią­zy­wać do twór­czo­ści wyżej wymie­nio­nych pisa­rzy (nie­ko­niecz­nie wszystkich).
 5. Prace i wszel­kie pyta­nia pro­simy wysy­łać na adres: aghartawyd@gmail.com
 6. Wysła­nie opo­wia­da­nia na kon­kurs jest jed­no­znaczne z wyra­że­niem zgody na jego publi­ka­cję przez wydaw­nic­two Agharta w zapo­wie­dzia­nej anto­lo­gii opowiadań.
 7. Autor potwier­dza samo­dzielne autor­stwo prze­sła­nego tek­stu oraz to, że nie był on nigdy dotąd publi­ko­wany, a w związku z tym prawo do jego eks­plo­ata­cji nie jest ogra­ni­czone żadnymi umowami.
 8. Jedna osoba może prze­słać tylko jedną pracę konkursową.
 9. W kon­kur­sie mogą brać udział wyłącz­nie osoby pełnoletnie.
 10. Ocena prac kon­kur­so­wych oraz ich wybór do anto­lo­gii należy do Jury w skła­dzie: Michał Budak, Mate­usz Kopacz, Paweł Mateja, Sta­ni­sław Żuław­ski. Liczba prac nagro­dzo­nych i opu­bli­ko­wa­nych nie jest z góry określona.
 11. Warun­kiem publi­ka­cji tek­stu jest zgoda na wszel­kie ewen­tu­alne inge­ren­cje edy­tor­skie podyk­to­wane wzglę­dami mery­to­rycz­nymi. O takiej ewen­tu­al­no­ści autor zosta­nie uprze­dzony drogą mailową,
 12. Nagrodą w kon­kur­sie jest publi­ka­cja tek­stu w anto­lo­gii opo­wia­dań oraz zestaw ksią­żek wydaw­nic­twa Agharta. Tym samym autor zrzeka się rosz­czeń finan­so­wych z tytułu publi­ka­cji na czas okre­ślony w umo­wie wydaw­ni­czej, a także zezwala wydaw­nic­twu na korzy­sta­nie z utworu na wszel­kich polach eks­plo­ata­cji na zasa­dach okre­ślo­nej cza­sowo licencji.
 13. Na wer­dykt Jury wpływ mają nastę­pu­jące elementy:
 • ory­gi­nal­ność pomysłu
 • jakość kom­po­zy­cji (kon­struk­cja fabuły i jej wła­ściwe pro­por­cje odzwier­cie­dlone w tekście)
 • umie­jęt­ność gry z kon­wen­cją gatunku; zręczne, sub­telne a przede wszyst­kim twór­cze prze­kształ­ce­nie pew­nych sche­ma­tów weird fic­tion
 • spraw­ność sty­li­styczna (język jako two­rzywo a nie cel sam w sobie)
 • kli­mat nar­ra­cji i przed­sta­wio­nego świata, intu­icyjny czyn­nik, który spra­wia, że opo­wieść jest Nie­sa­mo­wita, a nie po pro­stu dziwna.

Ideą kon­kursu i pla­no­wa­nej anto­lo­gii jest:

 • pro­mo­cja, czy raczej przy­po­mnie­nie gatunku weird fic­tion (opo­wieść nie­sa­mo­wita), który funk­cjo­no­wał w Pol­sce mię­dzy­woj­nia (vide: liczne prze­kłady Poego, Ewersa, Mey­rinka, Wilde’a, czy twór­czość Gra­biń­skiego i jego licz­nych epigonów)
 • wyod­ręb­nie­nie wyżej wymie­nio­nego gatunku jako samo­dziel­nego i ory­gi­nal­nego z nurtu sze­roko poję­tego hor­roru, z któ­rym jest nie­słusz­nie utożsamiany
 • zapo­zna­nie pol­skiego czy­tel­nika z twór­czo­ścią nieco już zapo­mnia­nego Gra­biń­skiego, czy kom­plet­nie w Pol­sce nie­zna­nego Tho­masa Ligot­tiego, który naszym skrom­nym zda­niem jest naj­wy­bit­niej­szym żyją­cym repre­zen­tan­tem gatunku.
 • wresz­cie, last but not least wyło­nie­nie mło­dych talen­tów lite­rac­kich spo­śród już ist­nie­ją­cego grona miło­śni­ków opo­wia­dań niesamowitych.

Pre­fe­ro­wane są tek­sty jak naj­bliż­sze kla­syce gatunku pod wzglę­dem for­mal­nym, a więc krót­kie, zwię­złe, ope­ru­jące środ­kami typo­wymi dla wyżej wymie­nio­nych pisa­rzy z wyraź­nie zazna­czoną, zaska­ku­jącą pointą. Jak­kol­wiek nie zale­camy bez­po­śred­niego kopio­wa­nia pomy­słów czy stylu kla­sy­ków, to wyżej ceniona będzie wier­ność idei weird fic­tion oraz celom tego gatunku niż naj­cie­kaw­sze nawet eks­pe­ry­menty. Reasu­mu­jąc: inte­re­suje nas ory­gi­nalny pomysł w kla­sycz­nej oprawie.

Pole­cane tek­sty pozwa­la­jące lepiej zro­zu­mieć czym jest, a czym nie jest weird fic­tion (czy jak kto woli: opo­wieść nie­sa­mo­wita) jako gatu­nek, oraz jakie są jego reguły i techniki:

 • S. Gra­biń­ski, Z mojej pra­cowni. Opo­wieść o “Maszy­ni­ście Gro­cie”. Dzieje noweli — przy­czy­nek do psy­cho­lo­gii two­rze­nia (tekst można zna­leźć TUTAJ)
 • T. Ligotti, Opo­wia­da­nie grozy – sce­na­riusz kosz­maru (LINK)
 • H.P. Love­craft, Nad­na­tu­ralny hor­ror w lite­ra­tu­rze (LINK do wer­sji anglo­ję­zycz­nej);  Notes on Wri­ting Weird Fic­tion (LINK do wer­sji anglo­ję­zycz­nej)
 • M. Wydmuch, Gra ze strachem

Pla­no­wana data ogło­sze­nia wyni­ków: 2 II 2013 (może ulec zmia­nie w razie dużego zain­te­re­so­wa­nia konkursem).

Pla­no­wana data publi­ka­cji anto­lo­gii: prze­łom lutego/marca 2013.

Informacje pochodzą ze strony:http://www.hplovecraft.pl