Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace poruszające problematykę praw dziecka

organizator:

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

Konkurs na najlepsze prace poruszające problematykę praw dziecka

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza VI edycję otwartego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poruszające problematykę praw dziecka.
Konkurs skierowany jest do absolwentów, którzy uzyskali stopień magistra lub tytuł doktorski. Podstawowymi wyznacznikami dokonywania oceny zgłoszonej pracy są jej walory poznawcze, dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach i poruszanych problemach, możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów opracowania oraz innowacyjność pracy i rzetelność w zakresie metodologii. Kierunek kształcenia, dyscyplina naukowa, czy uczelnia nie wpływają na decyzje powołanego do oceny prac Komitetu Konkursowego.
Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską lub doktorską zwanego dalej Konkursem, zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę:
 • praw dziecka w różnych aspektach,
 • instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.
Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedłożonej pracy jest zgodna z określonym w Regulaminie zakresem tematycznym.
Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 31 marca 2015 roku (decyduje data złożenia pracy w Biurze RPD lub data stempla pocztowego) pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w roku akademickim 2013/2014, odpowiadającej warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie.
Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej pracy przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach jego pracy w tym na wydanie drukiem przesłanych prac w dowolnej formie, wprowadzanie w nich niezbędnych skrótów i redakcji, a także zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w niniejszym konkursie.
Prace konkursowe powinny być składane lub przesyłane do Biura Rzecznika Praw Dziecka (z dopiskiem na kopercie „Praca magisterska, doktorska”) w postaci 1 kopii, wydrukowanej w formacie A4 oraz dołączonej płyty CD, zawierającej wersję elektroniczną zgłaszanego tekstu (plik .doc lub .docx).
Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do konkursu oraz oceny przyjętych prac pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Komitet Konkursowy, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.
Głównymi kryteriami oceny prac będą:

 • walory poznawcze pracy i dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach i problemach;
 • możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
 • rzetelność w zakresie metodologii.
Oceny prac konkursowych w poszczególnych kategoriach – prac doktorskich, prac magisterskich – dokonuje Komitet Konkursowy. W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznaje się nagrody lub wyróżnienia. Komitet Konkursowy może zrezygnować z przyznania nagród.

Informacje pochodzą ze strony: http://brpd.gov.pl/

Kontakt

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

rpd@brpd.gov.pl
http://brpd.gov.pl