Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci78
 • absolwenci77
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie14
 • artystyczne27
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd31
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki spł.

organizator:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki spł.

Celem konkursu jest:

 • zwiększanie zainteresowania absolwentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej;
 • ujawnianie szczególnie utalentowanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachęcać do pogłębiania wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
 • wskazywanie na kierunki i tematy prac odpowiadające aktualnym potrzebom reformowanego systemu społeczno-ekonomicznego kraju;
 • pozyskiwanie materiału źródłowego, inspirującego podejmowanie praktycznych działań mających na celu usprawnienie istniejących i opracowywanie nowych zasad kształtowania polityki społecznej;
 • popularyzowanie wiedzy o problemach pracy i polityki społecznej.

Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie zakończone w roku kalendarzowym 2010 i 2011, podejmujące problematykę pracy i polityki społecznej.
Za pracę zakończoną uważa się pracę obronioną, na podstawie której został nadany tytuł magistra lub stopień doktora. Przedmiotem konkursu są zarówno prace przygotowane w ramach studiów dziennych, jak i wieczorowych oraz zaocznych.
Przyjmowane są prace napisane w języku polskim lub angielskim.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje dziekan wydziału lub dyrektor jednostki nadającej stopień doktora.

Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga przesłania:

 • rekomendacji promotara bądź opiekuna naukowego pracy, zawieracjącej informacje o walorach naukowych i aplikacyjnych pracy
 • kopii opinii recenzentów pracy
 • pracy w dwóch egzemplarzach
 • informacji o możliwościach kontaktu z autorem

Zgłoszenie do konkursu powinno być dokonane w terminie do 30 września 2011r. (decyduje data stempla pocztowego)

Zgłoszenie należy kierować pod adresem:
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bellottiego 3b
01-022 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie”

Szczegółowe informacje pod tel. 536-75-32 dr Bożena Kołaczek. www.ipiss.com.pl

Najlepsze prace w obrębie dwóch kategorii (prac magisterskich i prac doktorskich) premiowane są głównymi nagrodami, ufundowanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Wyniki konkursu będą ogłoszone w terminie do 15 grudnia 2011r.

Wykaz problematyki prac magisterskich i doktorskich (obejmujący w szczególności):

I. Problemy pracy:

 • Rynek pracy – segmentacja, elastyczność, formy aktywności ekonomicznej, plityka rynku pracy – instytucje, instrumenty, procesy integracji europejskiej
 • Bezrobocie, środki i metody przeciwdziałania
 • Migracje zarobkowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wynagrodzenia i systemy motywacyjne
 • Czas pracy, elastyczne systemy organizacji czasu pracy
 • Zawodoznawstwo i kształcenie zawodowe

II. Polityka społeczna

 • Teoretyczne problemy polityki społecznej
 • Społeczne problemy integracji europejskiej
 • Podmioty publiczne i niepubliczne, instytucje i instrumenty polityki społecznej
 • Społeczeństwo obywatelskie, dialog obywatelski, problemy kapitału społecznego
 • Zabezpieczenie społeczne o Ubezpieczenia społeczne
 • Problemy redystrybucji dochodów
 • Rodzina i polityka rodzinna
 • Zróżnicowania społeczne, ubóstwo, wykluczenie społeczne i metody przeciwdziałania
 • Społeczno-ekonomiczna sytuacja grup szczególnego ryzyka
 • Społeczne uwarunkowania i skutki pracy zawodowej kobiet

III. Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy

 • Indywidualne i zbiorowe prawo pracy, dialog społeczny
 • Międzynarodowe i europejskie prawo pracy

Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych prac konkursowych stosując następujące kryteria:

1. tematyczną zgodność pracy z ustalonym zakresem konkursu
2. aktualność i oryginalność podjętego tematu
3. poznawczą i merytoryczną wartość pracy,
4. przydatność pracy dla rozwoju teorii i/lub doskonalenia praktyki
5. właściwość zastosowanych metod badawczych oraz poprawność interpretacji i opracowania
wyników badań
6. formę ujęcia oraz prezentacji tematu

Zgodnie z Regulaminem konkursu istnieje możliwość opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac w całości oraz w formie artykułów na łamach „Polityki Społecznej”.

Informacje pochodzą ze strony www.ipiss.com.pl

Kontakt

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bellottiego 3b
01-022 Warszawa


www.ipiss.com.pl