Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach „Medi@sfery” 2019

organizator:

Uniwersytet Gdański

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2019

Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach „Medi@sfery” 2019

Organizatorem Konkursu jest Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs organizowany jest raz w roku.

Celem Konkursu jest:
– wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach,
– popularyzacja wiedzy o mediach,
– poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach,
– łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką,
– wyróżnienie najlepszych studentów.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

Procedura zgłaszania prac obejmuje rozprawy obronione w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających rok ogłoszenia na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych zlokalizowanych na terenie Polski.
Do Konkursu kwalifikują się jedynie prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą.

Zgłoszenie pracy magisterskiej do Konkursu wymaga:
• pisma przewodniego, podpisanego przez promotora lub recenzenta rekomendujących pracę do Konkursu. Wymagana jest zgoda autora na zgłoszenie pracy,
• załączenia 1 egzemplarza pracy magisterskiej w wersji drukowanej i elektronicznej,
• załączenia recenzji promotora i recenzenta,
• załączenia streszczenia pracy (1500 znaków), gdzie przedstawiona zostanie problematyka pracy, jej cel, zastosowana metodologia oraz wnioski (streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy),
• załączenia wypełnionego formularza zgłoszenia wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

Zgłoszenia prac konkursowych wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, z dopiskiem: Konkurs, w terminie do 20.11.2019. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione w Konkursie.

Przy ocenie nadesłanych prac Kapituła będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
• oryginalność i prezentacja problematyki,
• zawartość merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu,
• zastosowana metodologia,
• możliwości praktycznego wykorzystania pracy,
• poprawność językowa.

Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu 5 prac magisterskich spełniających kryteria określone w Regulaminie. Prace raz zgłoszone nie mogą być zgłaszane w kolejnych edycjach konkursu.

Sekretariat Kapituły ocenia nadesłane prace pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Sekretariat Kapituły wzywa do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.
Wykryte braki formalne uzupełniane są z zachowaniem formy pisemnej. W przypadku niespełnienia wymagań formalnych zgłoszenie zostaje odrzucone.
Prace, które przeszły pozytywną ocenę formalną są utajnione i kodowane przez Sekretariat Kapituły. Sekretariat Kapituły przekazuje Przewodniczącemu Kapituły prace do oceny merytorycznej, gdzie jawne są jedynie tytuły i treść. Kapituła dokonuje oceny zakwalifikowanych prac. Nagroda główna w Konkursie zostanie przyznana Autorowi pracy, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 29.02.2020. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu Konkursu. Promotorzy prac oraz ich autorzy zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu w terminie do 07.03.2020. Wręczenie nagród nastąpi podczas gali Konkursu.

W Konkursie przyznawane są nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas gali Konkursu.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca (I) jest:
– dyplom,
– opublikowanie utworu drukiem przez Organizatora na własny koszt,
– przekazanie 10 egzemplarzy wydrukowanego utworu,
– roczne członkostwo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
O warunkach opublikowania utworu (w tym m. in. nakładzie, szacie graficznej) decyduje Organizator Konkursu, wedle swojego uznania i doświadczenia.

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca (II) jest:
– dyplom,
– opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „Media Biznes Kultura” przez Organizatora na własny koszt,
– przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem.

Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca (III) jest:
– dyplom,
– opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „Media Biznes Kultura” przez Organizatora na własny koszt,
– przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem.

W Konkursie mogą zostać przyznane wyróżnienia.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.mediastery.ug.edu.pl

Na portalu regularnie publikujemy informacje o konkursach na prace dyplomowe

Kontakt

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
tel. 523 44 44
ms.sekretariat@ug.edu.pl
www.mediastery.ug.edu.pl

Dokumenty

do pobrania