Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich

organizator:

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich

Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich, jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Partnerem naukowym Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Naukowych.

Celem Konkursu jest wspomaganie rozwoju badań naukowych w zakresie problematyki polsko-niemieckiej na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Wniosek o przyznanie Nagrody w Konkursie mogą składać następujące osoby:

 • promotorzy prac magisterskich
 • recenzenci prac magisterskich

Do wniosku należy dołączyć:

 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej, pozbawiony wszelkich znaków pozwalających na identyfikację autora pracy lub uczelni, na której praca została obroniona, w formie wydruku komputerowego oraz dołączonego zapisu pracy w formie elektronicznej na płycie CD
 • opinię osoby zgłaszającej pracę o zgłoszonej pracy magisterskiej oraz o jej autorze (bez wskazywania danych osobowych autora, które umożliwiałyby jego identyfikację), będącą jednocześnie uzasadnieniem złożonego wniosku
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów przez autora pracy magisterskiej lub zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z obrony pracy magisterskiej oraz fakt, że obrona pracy odbyła się w 2010 roku
 • kwestionariusz osobowy autora pracy magisterskiej zgłoszonej do Konkursu obejmujący zgodę autora pracy na zgłoszenie jej do konkursu przez promotora lub recenzenta

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres siedziby Kapituły Konkursu:

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

z dopiskiem „Konkurs na najlepsza prace magisterską” w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca kompletny wniosek, zostanie nadana pocztą w dniu 31 styczni 2011 r.

Kapituła Konkursu oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • poziom naukowy prac
 • nowatorskość ujęcia tematu
 • możliwość zastosowania w praktyce
 • wartość wykorzystanej literatury

Spośród nadesłanych prac magisterskich, Kapituła Konkursu dokona wyboru jednej pracy, której autorowi przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 1000 EUR. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. O przyznaniu nagrody Laureat konkursu zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie, w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Dodatkowo nazwisko Laureata będzie dostępne w siedzibie Organizatorów oraz na stronach internetowych Organizatorów. Wręczenie Nagrody nastąpi podczas uroczystości, o której Laureat zostanie powiadomiony przez organizatorów.

Informacje pochodzą ze strony www.tin.us.edu.pl

Kontakt

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
tel.: (32) 359 21 31
tin@us.edu.pl
www.tin.us.edu.pl