Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich

organizator:

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich

Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich, jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Partnerem naukowym Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Naukowych.

Celem Konkursu jest wspomaganie rozwoju badań naukowych w zakresie problematyki polsko-niemieckiej na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Wniosek o przyznanie Nagrody w Konkursie mogą składać następujące osoby:

 • promotorzy prac magisterskich
 • recenzenci prac magisterskich

Do wniosku należy dołączyć:

 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej, pozbawiony wszelkich znaków pozwalających na identyfikację autora pracy lub uczelni, na której praca została obroniona, w formie wydruku komputerowego oraz dołączonego zapisu pracy w formie elektronicznej na płycie CD
 • opinię osoby zgłaszającej pracę o zgłoszonej pracy magisterskiej oraz o jej autorze (bez wskazywania danych osobowych autora, które umożliwiałyby jego identyfikację), będącą jednocześnie uzasadnieniem złożonego wniosku
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów przez autora pracy magisterskiej lub zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z obrony pracy magisterskiej oraz fakt, że obrona pracy odbyła się w 2010 roku
 • kwestionariusz osobowy autora pracy magisterskiej zgłoszonej do Konkursu obejmujący zgodę autora pracy na zgłoszenie jej do konkursu przez promotora lub recenzenta

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres siedziby Kapituły Konkursu:

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

z dopiskiem „Konkurs na najlepsza prace magisterską” w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca kompletny wniosek, zostanie nadana pocztą w dniu 31 styczni 2011 r.

Kapituła Konkursu oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • poziom naukowy prac
 • nowatorskość ujęcia tematu
 • możliwość zastosowania w praktyce
 • wartość wykorzystanej literatury

Spośród nadesłanych prac magisterskich, Kapituła Konkursu dokona wyboru jednej pracy, której autorowi przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 1000 EUR. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. O przyznaniu nagrody Laureat konkursu zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie, w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Dodatkowo nazwisko Laureata będzie dostępne w siedzibie Organizatorów oraz na stronach internetowych Organizatorów. Wręczenie Nagrody nastąpi podczas uroczystości, o której Laureat zostanie powiadomiony przez organizatorów.

Informacje pochodzą ze strony www.tin.us.edu.pl

Kontakt

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
tel.: (32) 359 21 31
tin@us.edu.pl
www.tin.us.edu.pl