Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dot. polskiego podziemia niepodległościowego

organizator:

Fundacja Niepodległości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.10.2014

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dot. polskiego podziemia niepodległościowego

Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską dotyczącą Polskiego Podziemia Niepodległościowego i losów Żołnierzy Wyklętych

Celem Konkursu jest realizacja zadań badawczych i edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz celów statutowych Fundacji Niepodległości poprzez propagowanie prac młodych naukowców zajmujących się historią polskiego podziemia niepodległościowego z lat 1944-1963.

1. Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Fundacja Niepodległości.
2. Obsługę organizacyjno-administracyjną prac komisji konkursowej zapewnia Fundacja Niepodległości.

1. Do konkursu mogą być zgłaszane niepublikowane prace magisterskie dotyczące historii polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963 oraz losów żołnierzy wyklętych, obronione w uczelniach publicznych i niepublicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs ogłaszany jest corocznie w terminie do dnia 31 maja poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych IPN i Fundacji.
3. W ogłoszeniu o konkursie określa się w szczególności:
a). termin i formę złożenia prac,
b). termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu.
4. Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości.

1. Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w konkursie:
a). I nagroda w wysokości 2.000 zł oraz nagroda rzeczowa,
b). II nagroda w wysokości 1.000 zł oraz nagroda rzeczowa,
c). III nagroda w wysokości 500 zł oraz nagroda rzeczowa.
2. Komisja konkursowa może zrezygnować z przyznania nagród albo przyznać tylko nagrodę II albo III.
3. Nagrody pieniężne funduje Fundacja Niepodległości, a nagrody rzeczowe IPN Oddział w Lublinie.
4. Laureaci nagród otrzymują pamiątkowe dyplomy wystawione przez organizatorów.

W przypadku publikacji nagrodzonej pracy, laureat nagrody ma prawo umieścić informację o nagrodzie uzyskanej w tym konkursie.

1. Pracę do konkursu zgłasza jej autor.
2. W zgłoszeniu autor pracy umieszcza następujące informację:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej,
e) nazwę uczelni, w której praca została obroniona.
3. Autorami prac zgłaszanych do konkursu nie mogą być osoby zatrudnione w IPN oraz w Fundacji.

1. Do konkursu zgłasza się prace obronione w okresie od dnia 1 października roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia konkursu, do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym ogłasza się konkurs.
2. Tekst pracy nie może zawierać zmian wprowadzonych po jej obronie.
3. Prace magisterskie należy zgłaszać wraz z pisemną opinią promotora do dnia 5 października 2014 r. na adres: Fundacja Niepodległości, 20-705 Lublin, ul. Bohaterów Monte Cassino 53, z dopiskiem: „Konkurs na pracę magisterską”.

1. Prace do konkursu należy przesyłać w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD/DVD), na adres oraz w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie z dopiskiem: „Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską dotyczącą Polskiego Podziemia Niepodległościowego i losów Żołnierzy Wyklętych” (decyduje data stempla pocztowego).
2. Prace zgłoszone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

1. Oceny prac zgłoszonych do konkursu oraz wyboru laureatów dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatorów, w skład której wchodzą:
a). trzech specjalistów z zakresu najnowszej historii Polski, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,
b). jeden przedstawiciel Fundacji Niepodległości,
c). jeden przedstawiciel IPN Oddział w Lublinie.
2. W przypadku rezygnacji lub niemożności udziału w pracach komisji, organizatorzy konkursu powołują nowego członka przy zachowaniu parytetu określonego w ust. 1.

1. Termin pierwszego posiedzenia komisji wyznaczają organizatorzy konkursu. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.
3. Ustalenie przez komisję konkursową laureatów poszczególnych nagród dokumentowane jest za pomocą uchwały komisji, podpisanej przez wszystkich członków uczestniczących w jej podejmowaniu. W przypadku równego rozkładu głosów przewodniczącemu komisji przysługuje głos rozstrzygający.
4. Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych rozstrzygnięć.
5. Treść uchwały o ustaleniu laureatów konkursu pozostaje nieujawniona do dnia wręczenia nagród.

Komisja konkursowa dokonując oceny prac zgłoszonych w konkursie uwzględnia następujące walory:
a). nowatorstwo tematu i jego ujęcie,
b). wykorzystana literatura i baza źródłowa,
c). wartości językowe, sposób wykładu, komunikatywność tekstu.

Komisja dokonuje wyboru laureatów konkursu w terminie do 30 listopada i niezwłocznie umieszcza informację na stronach internetowych IPN oraz Fundacji.

Informacje pochodzą ze strony fundacja-niepodleglosci.pl

Kontakt

Fundacja Niepodległości
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin


fundacja-niepodleglosci.pl