Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę dypomową lub doktorską dla mieszkańców Bydgoszczy

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 22.11.2013

Konkurs na najlepszą pracę dypomową lub doktorską dla mieszkańców Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy ogłosił konkurs pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą” obronioną w roku akademickim 2012/2013.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:
za I miejsce – 10.000 złotych brutto,
za II miejsce – 5.000 złotych brutto,
za III miejsce – 3.000 złotych brutto.

Termin zgłaszania prac upływa 22 listopada 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy.

Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace obronione w roku akademickim 2012/2013, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2012 roku a 30 września 2013 roku.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres:
Zespół Obsługi Prezydenta, Urząd Miasta Bydgoszczy,
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

 • pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf na nośniku CD lub DVD,
 • kompletnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz oświadczeń stanowiących załącznik do Regulaminu,
 • potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
 • curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
 • streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierającego informacje o poruszanej tematyce oraz wskazującego na walory pracy w zakresie rozpoznania problemu i zaproponowanych rozwiązań.

Szczegółowe zasady zgłaszania prac i przeprowadzania konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 577/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 października 2013 roku.

Zapytania dotyczące konkursu zgłaszać można za pośrednictwem poczty elektronicznej: zop@um.bydgoszcz.pl

Informacje ze strony: www.bydgoszcz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
zop@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl