Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • międzynarodowe3
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

organizator:

Komisja Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.08.2014

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła III edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku.

UWAGA! Regulamin III edycji Konkursu został zmieniony w zakresie wymogów stawianych pracom doktorskim. Zniesiono ograniczenie dotyczące obszaru nauk ekonomicznych i prawnych.
Zmiany do regulaminu zostały przyjęte Uchwałą Nr 27/2014 KNF z dnia 4 lutego 2014 r.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto.

III edycja konkursu realizowana będzie według następującego harmonogramu:

 • ogłoszenie konkursu –  15 lutego 2014 roku,
 • nadsyłanie prac – do 15 sierpnia 2014 roku,
 • uroczystość ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród laureatom – październik 2014 roku (dokładna data uroczystości ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagrody zostanie ogłoszona w serwisie internetowym www.knf.gov.pl).

Szczegóły Konkursu na stronie www.knf.gov.pl
Kompletne zgłoszenie pracy doktorskiej na konkurs powinno zawierać:

 • pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD),
 • streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem autora pracy doktorskiej, obejmujący zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 do Uchwały KNF Nr 23/2012 z dn. 7.02.2012 z póź. zm.)
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu zgłoszoną pracę doktorską stopnia doktora nauk, wraz z datą obrony,
 • opinię o pracy doktorskiej podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni,   w tym dziekanów wydziałów lub kierowników innych jednostek organizacyjnych uczelni mających prawo nadawania stopnia doktora albo przedstawicieli władz jednostek  naukowych, w tym  dyrektorów instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych, mających prawo nadawania stopnia doktora.

Informacja pochodzi ze strony: www.knf.gov.pl

Kontakt

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa


www.knf.gov.pl