Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki

organizator:

StatSoft Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.12.2012

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner

Regulamin (edycja 2012)

I. Cele konkursu

 • Promowanie autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner.
 • Popularyzacja umiejętności poprawnego stosowania nowoczesnych metod analitycznych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner w różnych dziedzinach badań naukowych i zastosowaniach praktycznych.

II. Organizatorzy konkursu

Organizatorami corocznego konkursu oraz fundatorami nagród są StatSoft, Inc. i StatSoft Polska.
Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne.

III. Warunki udziału w konkursie

 • Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i instytutach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.
 • Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów.
 • Zgłoszenia udziału należy kierować do sekretarza Komisji Konkursowej na adres: StatSoft Polska, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, telefon 12 428 43 00, 601 414 151, faks 12 428 43 01. Termin zgłoszenia upływa 1 grudnia 2012 roku.
 • Pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie powinno obejmować:

o 1 egzemplarz pracy
o dane o autorze (aktualny adres do korespondencji, tel., e-mail), promotorze pracy (aktualny adres do korespondencji, miejsce pracy, tel., e-mail.) i wydziale promującym pracę
o kopie ocen pracy dokonanych przez Promotora (dotyczy prac magisterskich) i Recenzenta(ów)
o potwierdzenie złożenia pracy lub potwierdzenie, że praca została obroniona.

 • Praca musi być przygotowana z wykorzystaniem legalnej wersji programu (należy podać numer licencji).

IV. Główne kryteria oceny prac

 • Poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych
 • Walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników
 • Zastosowanie możliwie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner.

V. Nagrody

W obecnej edycji konkursu przewidziano następujące nagrody dla autorów, promotorów i wydziałów:

Nagroda dla autora i promotora najlepszej pracy doktorskiej: 8 000 zł

Nagroda dla autora i promotora najlepszej pracy magisterskiej: 4 000 zł

Nagrody zostaną podzielone po połowie pomiędzy autorów i promotorów prac.

Nagroda dla wydziału promującego pracę doktorską:

15-stanowiskowa roczna wersja STATISTICA

Nagroda dla wydziału promującego pracę magisterską:

15-stanowiskowa roczna wersja STATISTICA

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozdzielenia nagród lub odstąpienia od przyznawania nagród w przypadku zgłoszenia bardzo małej liczby prac lub zbyt małego wykorzystania programu STATISTICA w zgłoszonych pracach.
VI. Komisja konkursowa

Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą profesorowie wyższych uczelni zajmujący się zastosowaniem metod statystycznej analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych. W pracach komisji uczestniczy przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

VII. Przebieg konkursu

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 marca 2013.
 • Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród listownie.
 • Nagrody dla autorów i promotorów prac zostaną przekazane w terminie 6 tygodni od ogłoszenia wyników przez Komisję Konkursową.

VIII. Uwagi końcowe

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez StatSoft oraz umieszczanych na stronach internetowych).

We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja Konkursowa.

W roku 2013 planowana jest kolejna, szesnasta edycja konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie oraz rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w siedzibie firmy StatSoft Polska, telefonicznie (12 4284300) lub poprzez e-mail.

Informacje pochodzą ze strony www.statsoft.pl

Kontakt

StatSoft Polska
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków


www.statsoft.pl