Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki

organizator:

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych ogłasza XV edy­cję konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej pod patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami pieniężnymi ufun­dowanymi przez Patrona konkursu.
Najlep­sza praca z zakresu ubez­pieczeń społecznych może być nagrod­zona nagrodą spec­jalną Prezesa Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych.
Ist­nieje możli­wość wyda­nia nagrod­zonych i wyróżnionych prac w całości oraz w formie artykułów na łamach „Poli­tyki Społecznej”.

Komisja Konkur­sowa dokonuje oceny prac konkur­sowych sto­su­jąc następu­jące kryteria:

 1. Tem­aty­czną zgod­ność pracy z ustalonym zakre­sem konkursu.
 2. Aktu­al­ność i ory­gi­nal­ność pod­jętego tematu.
 3. Poz­naw­czą i mery­to­ryczną wartość pracy.
 4. Przy­dat­ność pracy dla roz­woju teorii i/lub doskonale­nia praktyki.
 5. Właś­ci­wość zas­tosowanych metod badaw­czych oraz poprawność inter­pre­tacji i opra­cow­a­nia wyników badań.
 6. Formę uję­cia oraz prezen­tacji tematu.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jed­nos­tki nada­jącej stopień dok­tora.

Zakwalifikowanie pracy do konkursu wymaga przesłania:

 • rekomen­dacji pro­mo­tora bądź opiekuna naukowego pracy, zaw­ier­ającej infor­ma­cje o walo­rach naukowych i aplika­cyjnych pracy,
 • kopii opinii recen­zen­tów pracy,
 • pracy w dwóch egzemplarzach,
 • infor­ma­cji o możli­woś­ci­ach kon­taktu z autorem.

Zgłosze­nie do konkursu przyjmowane są w ter­minie do 30 wrześ­nia 2013 r. – decy­duje data stem­pla pocztowego. Należy kierować je pod adres:
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i doktorskie”

Ogłosze­nie wyników konkursu do 13 grud­nia 2013r.

Szczegółowych infor­ma­cji należy szukać na stronie IPiSS, udziela ich także Joanna Mirosław pod nr tel. + 48 22 53 67 53, oraz mailowo: j.miroslaw@ipiss.com.pl.

Informacja pochodzi ze strony www.ipiss.com.pl.

Kontakt

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3b
01-022 Warszawa
tel. 22 53 67 530
j.miroslaw@ipiss.com.pl
www.ipiss.com.pl