Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na najeplsze prace magisterskie i doktoranckie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

organizator:

Zakład Prob­lemów Rodziny Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.12.2012

Konkurs na najeplsze prace magisterskie i doktoranckie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Celem konkursu jest

 • zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej;
 • ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
 • wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju;
 • pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2011 i 2012, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są zarówno prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, jak i wiec­zorowych oraz zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w języku pol­skim lub angielskim.

Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami, ufun­dowanymi przez Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej. Wyniki konkursu będą ogłos­zone w ter­minie do 14 grud­nia 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.ipiss.com.pl

Kontakt

Zakład Prob­lemów Rodziny Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lotiego 3 b
01-022 Warszawa
tel. 22 53 67 532
B.Kolaczek@ipiss.com.pl
www.ipiss.com.pl