Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na mural we Włocławku

organizator:

Gmina Miasto Włocławek

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2019
termin rozstrzygnięcia: 12.09.2019
wartość nagrody: 10 000 zł

Konkurs na mural we Włocławku

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego muralu (wielkoformatowego malowidła ściennego), inspirowanego charakterystycznymi cechami Włocławka, wydarzeniem lub obiektem historycznym (obecnie już nieistniejącym).

Lokalizacja muralu:

Ściana boczna budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej 14/16 we Włocławku. Dokładne wymiary ściany ujęte są w załączniku nr 2 do Regulaminu (nazwa ulicy wraz z jej numerem może zostać zamalowana) .

Budynek, na którym zostanie wykonany mural, znajduje się w granicach Dzielnicy Stare Miasto, wpisanej do rejestru zabytków; decyzja z dnia 30 września 1957 r. nr A/1560 (d.nr 279/372/A).

Technika wykonania muralu:

Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów), do stosowania zewnętrznego.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty.
Projekt muralu musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
Przystępując do konkursu, każdy uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu i, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
Uczestnikami konkursu na projekt i wykonanie muralu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub zespoły autorskie zamieszkałe w Polsce lub za granicą. Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w tego typu realizacjach.
W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie na projekt i wykonanie muralu jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.
W przypadku współautorstwa nagrodzony projekt otrzymuje wyłącznie jedną nagrodę, która jest wypłacana reprezentantowi.
Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
Wykonanie muralu przez laureata konkursu jest obowiązkowe.
Uczestnicy, przystępując do konkursu, zobowiązują się przenieść autorskie prawa majątkowe do muralu na organizatora, z prawem dalszego rozporządzania w wypadku zwycięstwa.
Powstawanie muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez organizatora, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych projektu.

Zgłoszenie do konkursu:

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
1) kartę zgłoszenia wraz z opisem koncepcji i kosztorysem (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu),

2) portfolio (przykładowe prace autora wraz z wskazaniem miejsca ich realizacji),

3) projekt muralu – wizualizację (obraz w kolorze przedstawiający jak mural będzie wyglądał na ścianie);

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jeden projekt.
Projekt muralu winien być przygotowany:
– w wersji elektronicznej: w pliku JPEG, w rozdzielczości 300 DPI, zapisany na nośniku CD lub pamięci USB

– lub w wersji wydrukowanej na papierze/kartonie/planszy, w formacie max. A2

Projekt muralu winien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora lub reprezentanta zespołu autorskiego.
Kompletne zgłoszenie, tj.: wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa, portfolio, projekt muralu (w wersji elektronicznej lub wydrukowanej), należy przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń, takich jak: błędy, pominięcia, zniszczenie, zamianę, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu, spowodowane przez działanie czynników niezależnych od organizatora.

Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia do konkursu (zgodnie z rozdz. VI), należy przesłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Referat Kultury i Promocji, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek z dopiskiem Konkurs na mural.

Termin: do 30 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek).

Sposób oceniania projektów:

Projekty zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli:
a) Urzędu Miasta Włocławek, m.in. Architekta Miejskiego, Plastyka Miejskiego, przedstawicieli Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Biura Rewitalizacji,

b) Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku,

c) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

d) środowiska artystycznego.

Jury dokona oceny projektów pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin.
Organizator konkursu na projekt i wykonanie muralu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do wykonania.
Zgłoszenia konkursowe nadesłane po terminie i/lub w inny sposób naruszające wymogi niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, nie będą przedmiotem oceny.

Nagrody:

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę za projekt w wysokości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).
Nagroda pieniężna stanowi jednocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich projektu, na które będzie zawarta stosowna umowa.
Laureat konkursu oprócz ww. nagrody, otrzymuje środki finansowe, jakie ujął w kosztorysie wykonania muralu, m.in. na zakup farb i materiałów niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, zamówienie podnośnika, rusztowania itp. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty kosztorysu, po konsultacji z laureatem zostanie zawarta stosowna umowa.
Brak podpisania umowy, o której mowa w pkt.2 i 3, przez laureata konkursu jak również brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego i mailowego z laureatem konkursu (przez 7 dni od dnia werdyktu Jury), będzie powodował utratę prawa do nagrody oraz będzie skutkował brakiem możliwości realizacji projektu. Organizator będzie wówczas uprawniony do wyboru innego projektu muralu, według wskazania Jury.

Sposób podania wyników konkursu na projekt i wykonanie muralu do publicznej wiadomości:

Wynik konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.wloclawek.pl ; www.rewitalizacja.wloclawek.eu
Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu, zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach konkursu pocztą elektroniczną i telefoniczną.

Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie muralu:

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek).
Ogłoszenie wyników: do 12 września 2019 r.
Wykonanie projektu przez laureata: do 30 listopada 2019 r.

 Kontakt:

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Urzędzie Miasta Włocławek. Osoby do kontaktu:

Aleksandra Kulińska (poniedziałek-piątek), tel. 54 414 42 06, e-mail: akulinska@um.wloclawek.pl

Łukasz Daniewski (poniedziałek-piątek),tel. 54 414 40 25, e-mail: ldaniewski@um.wloclawek.pl

Pełna dokumentacja znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.wloclawek.pl

Sięgnijcie po więcej ogłoszeń konkursowych oraz naszych aktualności o stypendiach, stażach i konkursach

Kontakt

Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
tel. 54 414 42 06
akulinska@um.wloclawek.pl
www.wloclawek.pl

Dokumenty

do pobrania