Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie45
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na mural PAN Biblioteki Gdańskiej

organizator:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2020
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs na mural PAN Biblioteki Gdańskiej

I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk.

II. Opis przedmiotu konkursu:

Przedmiot i cel konkursu:
Przedmiotem konkursu jest projekt muralu wraz z kosztorysem wykonawczym i harmonogramem robót. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, który zostanie zrealizowany na ścianie budynku (oddanego do użytku w 2005 roku), przy ul. Wałowej 24 w Gdańsku. Mural powstanie dla uczczenia 425 lat istnienia dzisiejszej PAN Biblioteki Gdańskiej (dawniej Bibliotheca Senatus Gedanensis).

Tematyka muralu:
Mural swoją treścią ma nawiązywać do historii Gdańska i bogatych zbiorów bibliotecznych.
Proponowane są dwa tematy działań artystycznych:
a) wizerunek wybitnego gdańszczanina Jana Heweliusza
b) książka/biblioteka

Sugerowany, ale nie obligatoryjny materiał ilustracyjny zob. bgpan.gda.pl

Dobór środków wyrazu jest dowolny.

Lokalizacja muralu: szczytowa ściana budynku bibliotecznego, strona południowo-zachodnia (od strony ul. Rajskiej), o wielkości 12 x 15 m. zob. Załącznik nr 1.

Technika muralu: wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku; na szczytowej ścianie budynku jest tynk akrylowy na siatce, na styropianie.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
3. Organizator oraz powołani przez Organizatora członkowie Jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.
5. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, w tym przypadku każdy projekt powinien być dostarczony w osobnej kopercie.
7. Projekty powinny być przedłożone na papierze lub folii na 2 planszach w formacie A3 oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w plikach w jednym z następujących formatów graficznych: TIFF/JPEG/GIF/PNG/PDF o minimalnym rozmiarze 2000 x 3000 px. Projekt powinien się składać z dwóch części: wizualizacji muralu w skali 1:75 oraz zwymiarowanego schematu kompozycyjnego malowidła. Do projektu należy załączyć kosztorys jego realizacji. Dodatkowo, w zamkniętej kopercie, opatrzonej własnym kodem 6-cyfrowym należy załączyć Kartę zgłoszenia (zob. załącznik nr 2). Na kopercie należy umieścić nagłówek: Konkurs na projekt muralu. Koperty z Kartą zgłoszenia będą otwierane po rozstrzygnięciu konkursu.
8. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania projekty nie mogą zawierać informacji o autorze.
9. Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Zgłoszenia przyjmowane są w języku polskim. Dokumenty zgłoszone w innym języku powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na j. polski, poświadczone za zgodność z oryginałem.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, w przypadku wygranej, na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:
1. Prace konkursowe wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji projektu oraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia (zob. załącznik nr 2) należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r. pod adresem:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na konkurs powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora lub przez/do organizatora w związku z konkursem.
3. Zgłoszone prace konkursowe nie są odsyłane uczestnikom.

V. Sposób oceniania prac konkursowych:
1. Nadesłane prace będą kwalifikowane pod względem formalnym oraz oceniane pod kątem walorów artystycznych, z zachowaniem anonimowości, przez Jury. Jury zostanie powołane przez Organizatora do oceny prac i wyłonienia zwycięskiego projektu.
2. Decyzja Jury będzie ostateczna i niepodważalna. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskiego projektu.

VI. Nagroda:
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 15 000,-PLN brutto. Zwycięski, nagrodzony projekt zyskuje prawo do realizacji, której finansowanie zapewnia Organizator. Koszt realizacji nie powinien przekroczyć dwukrotności nagrody.

VII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości:
Wynik konkursu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej PAN Biblioteki Gdańskiej www.bgpan.gda.pl Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną.

VIII. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności projektu oraz autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej:
1. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy, zawartego w Karcie zgłoszenia.
2. Nagrodzona praca przechodzi na własność Organizatora, z chwilą przyjęcia nagrody przez uczestnika konkursu.
3. Z laureatem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę o przeniesieniu własności projektu muralu oraz o przejściu autorskich praw majątkowych do projektu. Przyznana nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do muralu.

IX. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.
2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu.
3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

X. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac we wszelkiego rodzaju mediach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych
w regulaminie.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, jedynie po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.
5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
6. Koszty realizacji projektu pokrywa Organizator.

XI. Kontakt:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
tel. 58 301 22 51 wew. 326
sekretariat.bg@bg.pan.pl

Informacje pochodzą ze strony: bgpan.gda.pl

Kontakt

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15
80-858 Gdańsk
tel. 58 301 22 51 wew. 326
sekretariat.bg@bg.pan.pl
bgpan.gda.pl

Dokumenty

do pobrania