Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na mural inspirowany kulturą lub historią w Ostrzeszowie

organizator:

Ostrzeszowskie Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.03.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.04.2020
wartość nagrody: 12 000 zł

Konkurs na mural inspirowany kulturą lub historią w Ostrzeszowie

Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianie budynku Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2.

Tematyka muralu:

MURAL INSPIROWANY KULTURĄ lub HISTORIĄ, w szczególności Ostrzeszowa. Kolorystyka muralu powinna nawiązywać do otoczenia. Mural powinien być inspirowany kulturą lub historią, szczególnie lokalną.

Lokalizacja muralu:

Ściana budynku Ostrzeszowskiego Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2. Wymiar ściany około szer. 540 cm x wys. 900 cm (foto załącznik nr 2). Ściana jest pokryta wygładzoną zaprawą klejową, powierzchnia jest porowata.

Technika muralu:

Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb stosowanych do malowideł ściennych (np. sprayów). Po wykonaniu muralu konieczne jest jego zabezpieczenie

Warunki uczestnictwa

Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty.

Uczestnik konkursu na projekt muralu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z pracą konkursową portfolio lub adres strony internetowej gdzie się znajduje. Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, posiadających doświadczenie w tym zakresie oraz dorobek twórczy.

Projekt muralu musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.

W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji i kolorystyki do miejsca, w którym powstanie mural.

Uczestnikiem konkursu na projekt muralu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie na projekt i wykonanie muralu jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.

Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.

Wykonanie muralu przez Uczestnika konkursu jest obowiązkowe.

Prawa autorskie

Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.

Autor zwycięskiej pracy przekazuje nieodpłatnie na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do nadesłanego projektu (w tym projektu skorygowanego przez Organizatora po uprzedniej konsultacji z Uczestnikiem, zgodnie z Regulaminem) na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie projektu (jego wizerunku) dowolną techniką, w szczególności cyfrową lub drukarską;

b) publiczne eksponowanie projektu, zwycięskiej pracy (jego wizerunku) na stronie internetowej, w mediach społecznościowych Organizatora oraz drukowanych materiałach promocyjnych Organizatora;

c) wykonywanie praw autorskich z ppkt. a), b) odbywa się w ramach działalności statutowej Organizatora;

d) Organizator upoważniony jest do wykorzystania pracy w sposób anonimowy tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.

Przekazanie praw autorskich odbędzie się na podstawie umowy na projekt i wykonanie muralu.

Zgłoszenie Konkursowe projektu powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Zgłoszenie do konkursu na projekt i wykonanie muralu

Projekt powinien się składać z dwóch części: wizualizacji muralu oraz osobnego pliku z projektem. Projekty należy składać w formie elektronicznej w pliku JPEG na nośniku danych w rozdzielczości 300 DPI i wydrukowane na papierze w formacie A4 w kolorze.

Do projektu należy załączyć szacunkowy kosztorys jego realizacji uwzględniający przygotowanie elewacji, koszt profesjonalnych farba elewacyjnych z niezbędnym sprzętem, zabezpieczenie antygraffiti oraz czas niezbędny na realizację dzieła. Koszty te poniesie Organizator.

Wraz z projektem należy złożyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Termin i miejsce nadsyłania prac

Projekty zawierające:

1) wypełnioną kartę zgłoszenia,

2) portfolio lub wskazanie adresu internetowego na którym znajduje się portfolio Uczestnika konkursu,

3) projekt muralu,

4) szacunkowy kosztorys realizacji projektu

należy przesyłać tradycyjnie pocztą, dostarczyć osobiście w formie drukowanej na adres:

Ostrzeszowskie Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na mural” w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2020 r. do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia do Organizatora).

Prace złożone po terminie nie wezmą udziału w konkursie i nie będą rozpatrywane oraz zostaną komisyjnie zniszczone.

Sposób oceniania prac konkursowych

Zgłoszone do konkursu projekty muralu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu na projekt muralu.

Na podstawie decyzji Jury wyłoniony zostanie Laureat konkursu.

Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs.

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

Nagroda

Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje nagrodę, którą będzie umowa na projekt i wykonanie muralu w wysokości 12 000,00 zł netto.

Nagroda zostanie wypłacona po podpisaniu umowy i wykonaniu muralu na podstawie zawartej umowy.

Po ogłoszeniu wyników Laureat konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych dostarczyć Organizatorowi niezbędne dane do podpisania umowy. W przypadku niespełnienia wymagań nagroda przepada Laureatowi.

Nagroda stanowi wynagrodzenie za projekt muralu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do muralu na Ostrzeszowskie Centrum Kultury oraz wynagrodzenie za wykonanie muralu.

Fundatorem nagrody jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury.

Harmonogram konkursu na projekt muralu

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.03.2020 r.

Ogłoszenie wyników: do 15.04.2020 r.

Realizacja projektu: maj/czerwiec 2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Konkursu, o czym powiadomi uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ock.ostrzeszow.pl

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Ostrzeszowskim Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów, ockostrzeszow@gmail.com

Ogłoszenie pochodzi ze strony: ock-ostrzeszow.pl

Chcecie być na bieżąco z konkursami artystycznymi? Śledźcie nasze nowe wpisy!

Kontakt

Ostrzeszowskie Centrum Kultury
ul. Gorgolewskiego 2
63-500 Ostrzeszów

ockostrzeszow@gmail.com
www.ock.ostrzeszow.pl

Dokumenty

do pobrania