Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza

organizator:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2011

Konkurs na logo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza

Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Przedmiotem Konkursu jest projekt logo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Projekty logo muszą zawierać znak graficzny oraz pełną nazwę Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wraz z proponowaną kolorystyką. Logo zostanie wykorzystane do celów promocyjnych i reprezentacyjnych Uczelni.

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich twórców, w szczególności studentów i uczniów szkół plastycznych z terenu całego kraju oraz artystów plastyków i grafików. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem dostarczonej Pracy Konkursowej, oraz, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie i dostarczenie Prac Konkursowych do Organizatora w terminie do 15 lutego 2011r. (decyduje data stempla pocztowego) wraz z wydrukowaną i własnoręcznie podpisana Karta Zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Kartę Zgłoszeniową należy zamknąć w osobnej kopercie. Karty zostaną otwarte dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu, co uniemożliwi identyfikację autora prac przed rozstrzygnięciem Konkursu.

Każdy Uczestnik może wykonać od jednej do trzech Prac Konkursowych w ramach uczestnictwa w Konkursie. Pracę Konkursową należy wykonać na arkuszu A4 (w przypadku prac wykonanych technikami tradycyjnymi) lub w wersji elektronicznej – zapisanej na płycie CD, w formacie TIFF 300 DPI, dopuszczalny jest także zapis wektorowy zamieniony na krzywe, zapisany w plikach AI, CDR, PDF, EPS. Każdy egzemplarz pracy musi być oddzielnie podpisany numerem PESEL Uczestnika (PESEL należy umieszczać na odwrocie prac w wersji papierowej lub na płycie CD w przypadku prac w wersji elektronicznej). Nie należy podpisywać Prac Konkursowych imieniem i nazwiskiem.

Prace Konkursowe wraz z Kartą Zgłoszeniową można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Organizatora:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Dział Rozwoju Uczelni, pok. 110
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław

z dopiskiem: „Konkurs na logo”.

Wyłoniona drogą niniejszego Konkursu zwycięska Praca Konkursowa staje się własnością Organizatora, który może ją w dowolny sposób wykorzystać. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną Pracą konkursową w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej i sieci multimedialnej, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie i innych mediach. organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie Konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz mediach i Internecie.

Wyboru zwycięskiej Pracy Konkursowej dokona Jury powołane przez Organizatora. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 28.02.2011 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora najpóźniej 05.03.2011 r.

Nagrodą w Konkursie jest aparat fotograficzny Nikon D90 z obiektywem. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczania nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje pochodzą ze strony www.pwszjar.edu.pl

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław


www.pwszjar.edu.pl