Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na fotoreportaż o Śląsku

organizator:

Stowarzyszenie Projekt Śląsk

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Konkurs na fotoreportaż o Śląsku

Konkurs Obiektywnie Śląskie ma na celu ukazanie aspektów śląskiej tradycji, kultury, obyczajowości oraz symboliki. Uczestnicy konkursu powinni udokumentować w formie fotoreportażu obraz Śląska, taki jakim go widzą. Pomysły na fotoreportaż mogą być różnorodne. Liczymy na ciekawe i oryginalne ujęcie tematu. Ważne jest także, by pokazać Śląsk z punktu widzenia jego zwykłych mieszkańców. Można udokumentować nie tylko pozytywne aspekty tego polskiego regionu, ale także szarą codzienność.

Nadesłane prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: młodzież gimnazjalna, młodzież ucząca się w szkołach średnich oraz wszyscy zainteresowani mieszkający na terenie województwa śląskiego.


Regulamin konkursu Obiektywnie śląskie

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Projekt Śląsk, mieszczące się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 10, tel.: 32 209 78 37, faks.: 32 202 51 25.
 2. Patronem konkursu jest biuro posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego.
 3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do:

Cel konkursu

Konkurs ma na celu ukazanie aspektów śląskiej tradycji, kultury, obyczajowości oraz symboliki.

Uczestnicy

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zamieszkałych w województwie śląskim.
 2. W konkursie mogą brać udział zawrówno  profesjonaliści, jak i amatorzy.
 3. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 4. Kategoria 1.:Młodzież gimnazjalna
 5. Kategoria 2.: Młodzież ze szkół średnich
 6. Kategoria 3.: Open – dla wszystkich zainteresowanych.
 7. Nie jest to konkurs drużynowy.

Warunki dotyczące uczestnictwa

Technika tworzenia i sposób zamieszczania prac na łamach internetowej strony konkursowej obiektywnieslaskie.pl:

 • Prace powinny składać się z minimum 3 do maksymalnie 7 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób i jako fotoreportaż powinny opowiadać historię osoby, miejsca, zdarzenia, przedmiotu.
 • Fotografie —wielokolorowe, czarno-białe lub w sepii — mogą być wykonane dowolnym aparatem.
 • Fotoreportaż musi zawierać tytuł oraz krótki opis. Ponadto istnieje możliwość dołączenia opisu każdego ze zdjęć.  .
 • Każde zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem fotoreportażu.
 • W celu zamieszczenia fotoreportażu poprzez interaktywny formularz należy założyć konto na łamach strony konkursowej obiektywnieslaskie.pl.
 • Formularz należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj fotoreportaż”.
 • Zdjęcie musi mieć minimalną szerokość 700 pikseli. Maksymalna szerokość zdjęcia to 1280 pikseli. Należy posiadać też duży format zdjęcia (minimum 5 megapikseli) do późniejszego dosłania organizatorom w przypadku zwycięstwa w konkursie.


Kryteria oceny, jury i nagrody:

 • Wszystkie nadesłane fotografie będą oceniane przez jury konkursu we wszystkich trzech kategoriach grup wiekowych uczestników.
 • Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie przez zdjęcia warunków technicznych i formalnych wymaganych przez organizatorów, które zostały wymienione powyżej.
 • Pozostałe kryteria to odniesienie się do tematu, innowacyjny pomysł oraz wyraz artystyczny fotografii.
 • Ponadto zostanie przyznana nagroda internautów, —w głosowaniu internetowym, które odbywać się będzie na stronie konkursu obiektywnieslaskie.pl.
 • Jury dopuszcza również wybranie jednego zdjęcia z całego fotoreportażu, które otrzyma nagrodę specjalną w kategorii najlepsze zdjęcie konkursu


Prawa do pracy

Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia lub realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym

podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych zdjęć organizatorowi w celu ich oceny przez Jury zgodnie z niniejszym regulaminem.

Dyskwalifikacja uczestnika

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu i usunięcia go z listy rankingowej w przypadku:

 • złamania regulaminu
 • niesamodzielnej pracy (plagiat)
 • zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem
 • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

Terminy i nagrody

 • Rozpoczęcie konkursu: 1.07.2010
 • Termin nadsyłania prac: 15.09.2010 (ostateczny termin wpłynięcia pracy)

Każda praca musi zawierać metryczkę (nazwisko i imię uczestnika, adres domowy, telefony kontaktowe) oraz nick (pseudonim), który zostanie użyty jako podpis pod zdjęciami w głosowaniu przez internautów)

 • Rozstrzygnięcie konkursu: 16.10.2010
 • Nagrody:

Głównymi nagrodami są wyjazdy do Brukseli oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Z powyższych względów organizator zaleca potencjalnym uczestnikom sprawdzenia informacji o konkursie. Kwestie dotyczące interpretacji rozstrzygają organizatorzy i są one ostateczne.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursu przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród.
 • Organizator nie weźmie udziału w żadnej publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami konkursu.
 • Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.obiektywnieslaskie.pl
 • Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie;
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z konkursu wobec uczestników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody sponsoruje. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.
 • Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 • Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z konkursem, które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego majątkowi.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Informacje pochodzą ze strony: www.obiektywnieslaskie.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Projekt Śląsk
ul. Warszawska 10/37
40 - 006 Katowice
(32) 209 78 37
biuro@projektslask.pl
www.projektslask.pl