Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs literacki Siegfrieda Lenza

organizator:

MBP im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2017
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs literacki Siegfrieda Lenza

Celem konkursu jest:

 • Zwiększenie zainteresowania słowem pisanym, literaturą współczesną.
 • Stworzenie możliwości docenienia i popularyzowania wartościowej twórczości debiutantów.
 • Promocja miasta – a przez to także promocja twórczości mieszkańców.
 • Zachęcenie młodych ludzi do wyrażania swoich emocji, uczuć, przekonań, sądów w literaturze, promocja wzajemnego zrozumienia.

Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników bibliotek oraz członków ich rodzin, a także członków Jury oraz ich rodzin. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres Organizatorów utworu „Oblicza Europy”- temat przewodni (przy czym temat przewodni nie jest tytułem Utworu). Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno – kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu – zasięg ogólnokrajowy.

Utwór musi być pracą własną, dotychczas nie publikowaną i nie nagradzaną w innych Konkursach. Musi być całkowicie oryginalny oraz nie zawierać przeróbek innych utworów.

Wymagania dotyczące objętości Utworu to: minimalnie 10 000 znaków (słownie: dziesięć tysięcy znaków), a maksymalnie 30 000 znaków (słownie: trzydzieści tysięcy znaków), wliczając znaki białe typu spacja, akapit i inne.

Utwór musi być nadesłany wyłącznie w formie elektronicznej – otwartych plików tekstowych (w plikach: doc ); utwory nadesłane w innych formatach nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie utworu w terminie do 31 sierpnia 2017 roku w wersji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@biblioteka.elk.pl wraz z załączonym Oświadczeniem.

Ja niżej podpisany zgłaszam swój udział w Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Siegfreda Lenza
i oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.

2. Zgłaszany Utwór : ………………………………………………. (tytuł) jest pracą własną, dotychczas nie publikowaną i nagradzaną w innych konkursach.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatną publikację dowolnie wybranych fragmentów lub całych nagrodzonych utworów w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z Konkursem bez powiadomienia autora. Wyrażam również zgodę na prawo do publikowania i reprodukowania Utworów Konkursowych przez Organizatora bez wypłacania honorariów autorskich.

Przesyłając niniejszy mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………..

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja: zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami
o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku ul. Armii Krajowej 17 B 19-300 Ełk

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………………

podpis oświadczającego”

KRYTERIA OCENIANIA:

 • Twórczy charakter utworu.
 • Zawarcie w utworze wątków związanych z szerzeniem wzajemnej tolerancji w duchu twórczości Siegfrieda Lenza.
 • Poprawność stylistyczna i językowa.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania Utworów Konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. Decyzja jury jest nieodwołalna i ostateczna. W skład Jury wejdą pisarze i krytycy literaccy. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace spełniające warunki formalne i merytoryczne.

Pula nagród głównych w Konkursie to 10.000 zł

 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 3000 zł
 • III nagroda – 2000 zł
 • Wyróżnienie- nagrody finansowe i rzeczowe, pozyskane od sponsorów.

Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatorów. Gala wręczenia nagród odbędzie się 07.10.2017 roku.

Informacje pochodzą ze strony: biblioteka.elk.pl.

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
ul. Armii Krajowej 17 B
19-300 Ełk
tel. 87 6103739
sekretariat@biblioteka.elk.pl
biblioteka.elk.pl