Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

organizator:

Biuro Rady Miasta Gdańska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2015

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Prezydent Miasta Gdańska serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca.
Kolejna edycja konkursu to szansa dla literatów, którzy stworzyli dzieła, których nie mieli możliwości dotąd wydać.Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.
Pracę konkursową należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach: zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów.
Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu pracy.Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
Prace konkursowe należy składać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub wysłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca. Wszelkich informacji o Konkursie udziela Pani Anna Laska (tel: 58 323 6515 anna.laska@gdansk.gda.pl).
Termin składania prac upływa 30 listopada 2015 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie przez Miasto wydania 1000 egzemplarzy zwycięskiej pracy konkursowej.
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/962/09
Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2009 roku
Regulamin Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca.
§ 1
Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca zwany dalej Konkursem obejmuje swym zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.
§ 2
 1. Konkurs ogłaszany jest corocznie w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w środkach masowego przekazu.
 2. Pracę konkursową należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach: zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów.
 3. Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu pracy. Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
 4. Prace konkursowe należy składać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub wysłać pocztą pod adresem Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk – do dnia 30 listopada bieżącego roku z dopiskiem „Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca”.
§ 3
 1. Wyboru najciekawszej i najlepszej pracy konkursowej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 2. Członkowie Komisji Konkursowej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala każdego roku Prezydent Miasta Gdańska.
 3. Komisja Konkursowa wydaje werdykt i przekazuje do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Gdańska do końca I kwartału następnego roku, po czym zawiadamia laureata.
 4. Ogłoszenie wyniku konkursu następuje na sesji Rady Miasta Gdańska, werdykt zostaje opublikowany na stronie www.gdansk.pl
§ 4
 1. Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie przez Miasto wydania zwycięskiej pracy konkursowej w nakładzie nieprzekraczającym 1000 egzemplarzy.
 2. Do dyspozycji Miasta Gdańska zostanie przekazanych do 250 egzemplarzy wydanej książki. Miasto Gdańsk: -przekaże je do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, -przeznaczy jako nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto,- przeznaczy na upominki dla gości Prezydenta Miasta lub materiały promocyjne.
 3. Autor zwycięskiej pracy konkursowej zobowiązany jest przenieść nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasta Gdańsk autorskie prawa majątkowe uprawniające Miasto Gdańsk do zawarcia umowy z wydawnictwem na jednorazowe wydanie zwycięskiej pracy konkursowej w nakładzie do 1.000 egzemplarzy. Umowę z wydawnictwem zawiera Miasto Gdańsk. Autor zwycięskiej pracy konkursowej zobowiązany jest do odbioru z wydawnictwa do 750 egz. dzieła i wprowadzenia wydanego dzieła do obrotu na warunkach przez siebie ustalonych. Autor zobowiązany jest przenieść nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasta Gdańsk autorskie prawa majątkowe uprawniające Miasto Gdańsk do wprowadzenia do obrotu do 250 egz. dzieła, bez prawa do sprzedaży.
Informacje pochodzą ze strony: www.gdansk.pl

Kontakt

Biuro Rady Miasta Gdańska
ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
tel. 58 323 70 05
brm1@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl