Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na książkę dla dzieci i młodzieży

organizator:

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na książkę dla dzieci i młodzieży

Pod Honorowym Patronatem Ambasady Szwecji, Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Książki Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” jako Organizator Konkursu we współpracy z Wydawnictwami: Literatura, Nasza Księgarnia i Publicat ogłosiła V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie autorzy pełnoletni.

Na Konkurs będą przyjmowane prace w trzech kategoriach wiekowych:

 • książka dla dzieci w wieku do 6 lat
 • książka dla dzieci w wieku 6-10 lat
 • książka dla dzieci w wieku 10-14 lat

Wymagania dotyczące prac konkursowych:

 • forma utworu: bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań; własnego autorstwa, napisane prozą
 • tematyka utworu – współczesna (z wyłączeniem tematów i opisów propagujących niezdrowe, a popularne nawyki i zachowania np. jedzenie słodyczy, zwłaszcza powiązane z miłymi zwyczajami rodzinnymi, gościnnością)
 • informacje techniczne:

– praca napisana oryginalnie w języku polskim,
– objętość pracy: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 22 strony maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami)
– druk jednostronny, czcionka Arial lub zbliżona o rozmiarze 11
– strony numerowane, maszynopis zszyty

 • prace wyłącznie tekstowe (bez grafiki), dotychczas niepublikowane, niezgłoszone do druku/oceny w wydawnictwach, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach
 • praca konkursowa powinna spełniać fundacyjne kryteria dobrej książki dla dzieci dostępne na www.calapolskaczytadzieciom.pl w zakładce: Książki rekomendowane.

Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury dziecięcej oraz przedstawicieli Wydawnictw Konkursowych i Fundacji. Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca:

– jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych

– niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści

– jest napisana piękną i poprawną polszczyzną; wyrabia dobry smak literacki

– uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji i relacji między ludźmi

– niesie przesłanie szacunku do dziecka, innych istot, przyrody, kraju, tradycji, wartości humanistycznych

– rozwija wrażliwość moralną i umiejętność odróżniania dobra od zła,

– uczy rozwiązywania problemów i konfliktów

– unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp.

– chroni wrażliwość dziecka – nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy

– buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie.

Maszynopisy prac konkursowych należy przesłać w 3 egzemplarzach. Każdy maszynopis należy podpisać 1- 2 wyrazowym godłem/hasłem (nie można go podpisywać swoim imieniem ani nazwiskiem, dodawać dedykacji i żadnych dopisków), na stronie tytułowej podać tytuł, liczbę znaków ze spacjami i kategorię wiekową. Do maszynopisów należy dołączyć niepodpisaną, zaklejoną kopertę zawierającą tytuł pracy i dane Autora: godło, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail. Maszynopisy z kopertą z danymi Autora należy przesłać w jednej przesyłce

na adres:

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

ul. Rosoła 44a

02-786 Warszawa

z dopiskiem:

V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren

Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2018 (decyduje data stempla pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 30 kwietnia 2019; informacja o wynikach pojawi się na stronie Fundacji: www.calapolskaczytadzieciom.pl.

Prace nie spełniające wymogów nie wezmą udziału w Konkursie.

Jury zastrzega sobie prawo przesunięcia nagrodzonej pracy konkursowej do innej kategorii wiekowej niż wskazana przez Autora pracy.

Fundacja i Jurorzy nie udzielają informacji nt. ocen Jury, ani poszczególnych jego członków. Próby kontaktowania się Autorów z Jurorami lub Fundacją w sprawie wyników przed oficjalnym ogłoszeniem listy laureatów Konkursu są niedopuszczalne i mogą spowodować wykluczenie Autora z Konkursu.

Nagrody pieniężne – dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie – wynoszą (brutto):

 • I nagroda – 15 000 PLN
 • II nagroda – 10 000 PLN
 • III nagroda – 5 000 PLN

Jury może przyznać wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz Grand Prix Konkursu w postaci rzeźby Pippi Pończoszanki podnoszącej konia autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody danego stopnia w określonej kategorii wiekowej oraz nieprzyznania wyróżnień.

Fundacja jako Organizator Konkursu zastrzega prawo pierwodruku pierwszego nakładu książek nagrodzonych lub wyróżnionych w Konkursie dla wskazanego przez nią Wydawnictwa Konkursowego, stosownie do kategorii wiekowej nagrodzonej/wyróżnionej książki.

Udział w Konkursie oznacza zgodę Autora na współpracę redakcyjną ze wskazanym przez Fundację Wydawnictwem Konkursowym. Nagrody będą wypłacane po podpisaniu przez Autora nagrodzonej/wyróżnionej pracy umowy ze wskazanym Wydawnictwem. Odmowa podpisania przez Autora umowy ze wskazanym Wydawnictwem Konkursowym jest równoznaczna z wycofaniem pracy z Konkursu. W takim przypadku Jury może podjąć decyzję o przyznaniu danej nagrody kolejnemu najwyżej ocenionemu Autorowi w danej kategorii wiekowej.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie książkowej do końca 2019 r. przez Wydawnictwa Konkursowe.

Maszynopisy przesłane na Konkurs nie będą zwracane.

Fundacja zastrzega sobie prawo kontaktu z Autorami, których prace zostały wysoko ocenione przez Jury, jednak nie znalazły się wśród tytułów nagrodzonych i wyróżnionych, w sprawie ich wydania.

Informacje organizacyjne i techniczne dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem: tel. 22 648 3891 (od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00) lub pod adresem: konkurs@cpcd.pl

Biorąc udział w Konkursie, Autor dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i promocji nagrodzonych książek. Administratorem danych jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” z siedzibą w Warszawie, 02-786, ul. Rosoła 44A. Zasady przetwarzania danych dostępne są na: www.calapolskaczytadzieciom.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.calapolskaczytadzieciom.pl

Kontakt

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
ul. Rosoła 44a
02 – 786 Warszawa
tel. 22 648 3891
konkurs@cpcd.pl
www.calapolskaczytadzieciom.pl