Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040” dla uczniów

organizator:

Fundacja Collegium Civitas, Związek Nauczycielstwa Polskiego

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2020
termin rozstrzygnięcia: 26.05.2020
wartość nagrody: 3000 zł

Konkurs „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040” dla uczniów

Konkurs organizowany jest przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy Concilium Civitas przy współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas maturalnych, którzy 12 lipca 2020 roku będą mieli ukończone 18 lat.

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje w dwóch etapach:

 • uczestnik dokonuje zgłoszenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) do dnia 15 stycznia 2020,
 • do dnia 1 lutego 2020 r. uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w formie papierowej na adres podany przez organizatora uzupełniony formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony Concilium Civitas. O dacie złożenia będzie decydować data stempla pocztowego.

Po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego zgłaszający się otrzyma drogą elektroniczną numer uczestnika, którym należy sygnować nadesłaną pracę.

Temat „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040” należy rozumieć szeroko jako pokazanie ugruntowanych w obserwacjach i wiedzy o świecie współczesnym osobistych oczekiwań, nadziei, obaw, wizji, prognoz osób z pokolenia wkraczającego w dorosłość, oraz wynikających z nich indywidualnych strategii życiowych. Prace mogą dotyczyć dowolnie wybranego istotnego aspektu lub wybranych aspektów przyszłości, ale powinny uwzględniać szerszy realistyczny kontekst przyczyn i konsekwencji przyszłych stanów rzeczy.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, której jest jedynym autorem. Prace autorstwa więcej niż jednej osoby nie będą dopuszczone do udziału w konkursie. Prace muszą być napisane w języku polskim i przesłane w formacie word. Nadesłanie pracy następuje drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora. Praca konkursowa powinna składać się z: 6-12 tys. znaków (razem ze spacjami).

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania wybranych prac konkursowych na stronie internetowej Concilium Civitas, w Almanachu Młodego Concilium 20/21 i we współpracujących mediach.
Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na publikacje jego pracy o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu, oraz na umieszczenie jej w publicznie dostępnej bazie prac konkursowych wraz z nadesłanymi danymi autora.
Organizator może też poprosić uczestników o udział w dodatkowej ankiecie mającej charakter badawczy. Informacje zawarte w ankietach nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych.

Ostateczną datą nadesłania pracy organizatorowi jest 24 lutego 2020 r. Nadesłanie pracy następuje drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, na adres wskazany przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trzech etapach. Organizator w porozumieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego powoła Komisję Preselekcyjną i Jury Konkursowe.
W pierwszym etapie, wstępnej oceny prac konkursowych dokona Komisja Preselekcyjna, która wybierze do drugiego etapu maksimum 500 najlepszych nadesłanych prac.
W drugim etapie Jury Konkursowe wybierze z puli 500 prac wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu 100 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni na spotkanie Młodego Concilium.
Jury Konkursowe wskaże 20 dodatkowych prac (w kolejności od 1 do 20), których autorzy będą w kolejności zajętych miejsc zaproszeni na obrady Młodego Concilium, w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z autorów 100 najlepszych prac wskazanych powyżej.
Jury Konkursowe wskaże 20 najlepszych prac konkursowych, których oceny dokona Grand Jury złożone z członków Concilium Civitas.
W trzecim etapie Grand Jury złożone z ogółu członków Concilium Civitas dokona oceny 20 prac wskazanych przez Jury Konkursowe oraz wybierze 10 najlepszych prac w kolejności od 1 do 10.
Wyniki konkursu zostaną podane do dnia 26.05.2020 r.

Kryteria oceny
Podstawowym wymaganiem jest, by praca konkursowa była ściśle związana z tematem konkursu.
Głównymi kryteriami oceny są:

 • Oryginalność ujęcia tematu.
 • Erudycja autora.
 • Warsztat literacki/dziennikarski.
 • Klarowność przekazu.
 • Realizm
 • Dokumentacja tematu.
 • Poprawność językowa.

Laureaci i nagrody
Autorzy stu najwyżej ocenionych prac konkursowych wybranych zgodnie z paragrafem poprzedzającym zostaną zaproszeni na spotkanie Młodego Concilium w Warszawie w dn. 13-14.07.2020 r. Organizator pokryje koszt podróży, zakwaterowania i wyżywienia zaproszonych uczestników według zasad umieszczonych na stronie Concilium Civitas.
20 najlepszych prac wskazanych przez Jury Konkursowe zostanie umieszczone w Almanachu Młodego Concilium 20/21, który ukaże się nakładem Fundacji Collegium Civitas.
Autorzy 10 najlepszych prac wskazanych przez Grand Jury otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zwolnienia z czesnego w uczelniach partnerskich lub nagród finansowych ufundowanych przez Fundację Collegium Civitas.
Na nagrody wskazane w pkt powyżej składa się siedem stypendiów i trzy nagrody pieniężne w kwocie po 3000 zł.
Wybór Nagrody przez Laureatów następuje w kolejności zajętych miejsc, przy czym terminem ostatecznym do dokonania wyboru jest 30.05.2020 r..
Szczegółowe warunki każdego ze stypendiów będą ogłoszone do wglądu na stronie Concilium Civitas.
Nagrody finansowe ufundowane przez Fundację Collegium Civitas wynoszą po 3000 zł. i zostaną wpłacone na wskazane przez Laureata konto najpóźniej 31 lipca 2020.
W przypadku jeśli któraś z nagród nie zostanie wybrana przez żadną z 10 wskazanych przez Grand Jury osób, Jury Konkursowe zaproponuje ją osobie z drugiej dziesiątki finalistów, zgodnie z kolejnością zajętych miejsc.

Pakiet plików do pobrania znajduje się na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: conciliumcivitas.pl

Na naszym portalu znajdziesz więcej konkursów naukowych dla uczniów!

Kontakt

Fundacja Collegium Civitas PKiN
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

kk2019@civitas.edu.pl
conciliumcivitas.pl