Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Iuventus Plus

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2015

Konkurs Iuventus Plus

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze młodych naukowców, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, części A lub C wykazu czasopism naukowych lub w jednoautorskich monografiach naukowych. Wniosek należy złożyć w systemie OSF” (osf.opi.org.pl)  do 30 października 2015 r. Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł. Budżet programu wynosi 15 mln zł
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu pn. „Iuventus Plus”
Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pn. „Iuventus Plus” (M.P. poz. 46) ogłasza się konkurs  o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.
 • Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze planowane do realizacji przez młodych naukowców w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z  2015 r. poz. 249), jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych.
 • Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249).
 • Do wniosku dołącza się elektroniczne kopie publikacji, opublikowanych lub/i przyjętych do druku w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism, o którym mowa w ust. 1, w których kierownik projektu występuje jako główny autor. W przypadku jednoautorskich monografii opublikowanych lub/i przyjętych do druku, do wniosku dołącza się kopie elektroniczne ich okładek (z widocznym numerem ISBN). Wyżej wymienione publikacje i monografie (nie więcej niż 5 najlepszych) powinny być opublikowane lub/i przyjęte do druku w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia złożenia wniosku.
 • Za głównego autora publikacji w czasopiśmie naukowym uznaje się autora pierwszego lub ostatniego lub autora korespondencyjnego, z uwzględnieniem przypadków równego wkładu wskazanych autorów, jeśli taka informacja została zamieszczona w publikacji. W publikacjach w czasopismach naukowych, w których obowiązuje alfabetyczna kolejność autorów, kierownik projektu badawczego deklaruje w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 12, iż jego wkład w powstanie publikacji był wiodący.
 • W przypadku manuskryptów monografii jednoautorskich oraz publikacji w czasopismach naukowych przyjętych do druku i nieposiadających jeszcze cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego (DOI), do wniosku należy dołączyć list od redakcji pisma lub wydawnictwa potwierdzający przyjęcie ich do druku.
 • Wnioskodawca nie może wskazać jako kierownika projektu badawczego osoby będącej kierownikiem projektu badawczego aktualnie finansowanego w ramach programu pn. „Iuventus Plus”.
 • W danej edycji konkursu młody naukowiec może zostać wskazany przez wnioskodawcę jako kierownik tylko jednego projektu badawczego.
 • Oprócz kierownika projektu badawczego, wykonawcami nie mogą być pracownicy naukowi posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Warunek ten nie dotyczy tych wykonawców, którzy stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali w trakcie trwania projektu badawczego.
 • Okres realizacji projektu badawczego nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Maksymalne dofinansowanie ze środków finansowych na naukę nie może przekroczyć kwoty 300 000 złotych.
 • Wynagrodzenie kierownika projektu badawczego nie może stanowić mniej niż 15% kosztów ogółem przyznanych na realizację projektu badawczego.
 • Koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 20% kosztów ogółem przyznanych na realizację projektu badawczego.
 • Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania naukowe finansowane wcześniej lub obecnie ze środków budżetowych na naukę.
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF” na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 • Wniosek wydrukowany z systemu OSF, (z wyłączeniem kopii artykułów i okładek monografii, o których mowa w ust. 3), podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy przesłać w jednym egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Iuventus Plus 2015” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w ust. 12. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 • Wnioski, które wpłynęły po terminie określonym w ust. 12 nie będą rozpatrywane.
 • Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, jest zwracany wnioskodawcy w systemie OSF, z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:
 1. łączna wartość 5 najlepszych publikacji w czasopismach naukowych i/lub monografii jednoautorskich, o których mowa w ust. 3;
 2. wartość naukowa projektu badawczego.
 • Wnioski są oceniane według kryteriów, o których mowa w ust. 16 w skali 0-100 punktów, w tym:
 1. wartość publikacji w czasopismach naukowych i/lub monografii jednoautorskich w skali 0-60 pkt;
 2. wartość naukowa projektu badawczego w skali 0-40 pkt.
 • Procedura oceny wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowa.
 • W I etapie wnioski są oceniane za wartość publikacji lub/i monografii, o której mowa w ust. 17 pkt 1, odrębnie w sześciu obszarach nauk: naukach humanistycznych, naukach społecznych, naukach medycznych, naukach przyrodniczych (w tym rolniczych, leśnych i weterynaryjnych), naukach ścisłych i naukach technicznych. Za publikacje w czasopismach naukowych przyznaje się liczbę punktów zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 1.
 • Za monografię jednoautorską, o której mowa w ust. 1, przyznaje się 25 pkt.
 • W I etapie konkursu ocena jest ustalana w ten sposób, że projekt badawczy o najwyższej sumarycznej liczbie punktów za publikacje i/lub monografie w danym obszarze nauk, o którym mowa w ust. 19, otrzymuje ocenę 60 pkt. Dla pozostałych projektów badawczych ocena jest ustalana według wzoru
Oi = 60 (P + M )i / (P + M) max
gdzie:
(P+M)i   –  suma punktów za publikacje i/lub monografie w i-tym wniosku,
(P+M)max – maksymalna suma punktów za publikacje i/lub monografie w złożonych wnioskach w danym obszarze nauk, o  którym mowa w ust. 19.
Do II etapu kwalifikuje się około 50% wniosków z każdego obszaru nauk, o którym mowa w ust. 19, z najwyższą oceną Oi ustaloną zgodnie z ust. 20.
 • W II etapie konkursu wnioski są oceniane pod względem wartości naukowej, o której mowa w ust. 17 pkt 2, przez Zespół interdyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249), zwany dalej „Zespołem”, z uwzględnieniem ocen sporządzonych przez dwóch recenzentów wskazanych przez członków Zespołu. Zespół ustala ocenę ostateczną poszczególnych projektów badawczych będącą sumą ocen za kryteria określone w ust. 17. Oceny ostateczne stanowią podstawę do sporządzenia jednej listy rankingowej rozpatrywanych wniosków, obejmującej wszystkie obszary nauk, o których mowa w ust. 19, przedkładanej do zatwierdzenia Ministrowi.
 • Na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 22, Minister podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację poszczególnych projektów badawczych.
 • Środki finansowe przekazywane są jednostce naukowej na podstawie umowy określającej warunki realizacji i rozliczania projektu badawczego.
 • Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu badawczego, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu badawczego. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy i przyznanego dofinansowania.
 • W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
 1. koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,
 2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
 3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
 4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi  lub z zastosowaniem takich organizmów
– przed zawarciem umowy jednostka naukowa przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 • Ogłoszenie wyników konkursu następuje nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków, o którym mowa w ust. 12.
 • Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie warunków udziału w konkursie  oraz kryteriów i trybu oceny wniosków określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 • Budżet programu  wynosi 15 000 000 złotych.
 • Informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, telefonicznie pod numerami (22) 52-92-448 lub (22) 52-92-454 albo drogą elektroniczną: orieta.kurkowska@nauka.gov.pl lub bozena.tomiak@nauka.gov.pl
Informacje pochodzą ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. 22 529 27 18

www.nauka.gov.pl